DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1849
Title: Український церковно-православних рух 1917 - 1921 рр.
Authors: Ткачук, Олена Василівна
Keywords: український церковно-православний рух
Українська православна церква
Українська автокефальна православна церква
Всеукраїнська православна церковна рада
українська православна парафія
автокефалія
соборноправність
українізація
Ukrainian orthodox church movement
Ukrainian orthodox church
Ukrainian autonomous orthodox church
All-Ukrainian orthodox church council
Ukrainian orthodox parish
church autonomy
cathedrality
ukrainization
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Ткачук, Олена Василівна. Український церковно-православних рух 1917 - 1921 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. В. Ткачук ; наук. кер. О. Ф. Мінгазутдінов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 19 с.
Abstract: Дисертація присвячена зародженню та розвитку українського церковно-православного руху в 1917-1921 рр. У ній на основі аналізу широкого кола архівних джерел досліджується роль українського церковно-православного руху в суспільно-політичному житті України в 1917-1921 рр. та процес утворення Української автокефальної православної церкви. У дисертації проаналізовано основні причини виникнення українського церковно-православного руху у 1917-1921 рр., визначено суспільно-політичні обставини, які обумовили особливості його історичного розвитку, висвітлено динаміку та регіональні особливості розгортання цього історичного явища. У контексті внутрішньоцерковних та загальнополітичних процесів, що відбувалися в країні, розглянуто еволюцію поглядів керівників та ідеологів українського церковно-православного руху В. Липківського, М. Мороза, Н. Шараївського на шляхи здобуття автокефалії, запровадження соборноправності та проведення українізації православної церкви в Україні. На основі архівних матеріалів виявлено особливості організації та функціонування українських православних парафій, які діяли в Україні у 1919-1921 рр. і входили до складу Всеукраїнської спілки православних парафій, підраховано їх кількісний склад та з’ясовано роль інструкторів та уповноважених Всеукраїнської православної церковної ради в організації означених церковних громад.
The thesis is devoted to the origin and development of the Ukrainian orthodox church movement in 1917-192l th. The role of the Ukrainian orthodox church movement in political life of Ukraine in 1917-1921 th and process of creation of the Ukrainian autonomous orthodox church is investigated on the basis of analysis of the broad audience of archival sources. Principal causes of rise of the Ukrainian orthodox church movement in 1917-192l th are analysed, political circumstances which have caused peculiarities of its historical development are determined. Dynamics and regional features of expansion of this historical phenomenon are considered. The evolution of views of the heads and ideologists of Ukrainian orthodox church movement – V. Lipkivskogo, M. Moroza, N. Sharayivskogo – on a way of acquisition of autonomy, inculcation of cathedrality and realization of ukrainization of the orthodox church in Ukraine is examined in a context of intra-church and general-political processes which occured in the country. Principal peculiarities of the organization and functioning of the Ukrainian orthodox parishes, which operated in Ukraine in 1919-1921th and were part of All-Ukrainian parish union are discovered on the basis of archival materials. Quantitative structure of the Ukrainian orthodox parishes is estimated. The role of instructors and representatives of All-Ukrainian orthodox church council in the organization of these church communities is investigated.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1849
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachuk.pdf301.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.