DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет фізичного виховання, спорту і здоров'я » Наукові праці Факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18344
Title: Виклики комерціалізації до ідеалів спорту та фізичної культури
Authors: Завальнюк, Олена Валентинівна
Keywords: спорт
комерціалізація
глобалізація
цінності спорту
суспільство споживацтва
sport
commercialization
globalization
values of sport
society of consumerism
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Завальнюк, О. В. Виклики комерціалізації до ідеалів спорту та фізичної культури / О. В. Завальнюк // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашевич ; НПУ імені М. П. Драгомнова, ВГО Укр. акад. наук. - Київ : Вид-во "Гілея", 2017. - Вип. 124 (9). - С. 171-175.
Abstract: Здійснено експлікацію викликів комерціалізації до традиційних ціннісних засад феномену спорту в умовах, коли спорту інкорпорується у складну соціальну динаміку, її економічний вимір, ототожнюючись із явищами моди та гламуру, позбавлених глибинного сенсу спорту як носія олімпійських цінностей, трансформує його ігрову змагальну природу. Виявлено ускладнений характер оцінки загроз комерціалізації спорту у сучасних умовах, коли непрояснений характер носить питання, чи має спорт інтерпретуватись у сучасних дослідженнях в межах традиційних ціннісних канонів, або ж, зазнати оновлення у відповідь на нові соціальні реалії.
The article explores the challenges of commercialization to the traditional values of the phenomenon of sport in conditions where sport is incorporated into a complex social dynamics, its economic dimension, being identified with the phenomena of fashion and glamor, deprived of the deep meaning of sport as a bearer of Olympic values, transforms its gaming adversarial nature. The complexity of the assessment of the threats of the commercialization of sport in the present conditions has been revealed, when the unclear nature of the question is whether sports are interpreted in contemporary research within the limits of traditional value canons, or, to be updated in response to new social realities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18344
Appears in Collections:Наукові праці Факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavalnyuk.pdfОсновна стаття341.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.