DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 36 (49) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18224
Title: Особливості формування моделі "народної економіки" та економічні трансформації в Україні в епоху глобалізаційних змін
Authors: Ігнатко, В.
Keywords: людина
культура
виробництво
економіка
Глобалізація
"народна економіка"
человек
производство
экономика
Глобализация
"народная экономика"
people
culture
production
economics
globalization
the "people's economy"
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ігнатко, В. Особливості формування моделі "народної економіки" та економічні трансформації в Україні в епоху глобалізаційних змін / В. Ігнатко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 36(49). - С. 192-202.
Abstract: Аналізуються зміни економічного сегменту життєвого простору людини, які відбуваються під впливом глобалізаційних процесів; одним з основних серед них є формування так званої "народної економіки", яку характеризують дифузія власності, збільшення кількості власників капіталу через розвиток процесів акціонування, плюралізації форм власності та стимулювання підприємницької діяльності; зміни у характері й розподілі власності; скорочення розриву між рівнями доходів, а відтак і добробуту різних прошарків суспільства; подолання бідності, зростання частки середнього класу в соціальній структурі завдяки розвитку підприємництва, приватної власності та послаблення релятивного тиску з боку держави; надання можливостей і гарантованого права дедалі більшій кількості власників приймати самостійні рішення у процесі управління та ін; автор підкреслює, що в економіці України ці зміни знаходяться у початковому стані.
Анализируются изменения экономического сегмента жизненного пространства человека, которые происходят под влиянием глобализационных процессов; одним из основных среди них является формирование так называемой "народной экономики", которую характеризуют диффузия собственности, увеличение количества владельцев капитала через развитие процессов акционирования, плюрализация форм собственности и стимулирования предпринимательской деятельности; изменения в характере и распределении собственности; сокращение разрыва между уровнями доходов, а следовательно и благосостояния различных слоев общества; преодоление бедности, рост доли среднего класса в социальной структуре благодаря развитию предпринимательства, частной собственности и ослабление релятивного давления со стороны государства; предоставление возможностей и гарантированного права все большему количеству владельцев принимать самостоятельные решения в процессе управления и др; автор подчеркивает, что в экономике Украины эти изменения находятся в зачаточном состоянии.
Analyzed changes in the economic segment of human living space, which occur under the influence of globalization processes; one of the main among them is the formation of so-called "people's economy", which is characterized by the diffusion of property, increasing the number of owners of capital through the development process of corporatization, pluralization of forms of property and to stimulate entrepreneurship; changes in the nature and distribution of the property; bridging the gap between the levels of income, and hence the welfare of different sections of society; poverty reduction, growth in the share of the middle class in the social structure due to the development of entrepreneurship, private property and the weakening of relational pressure from the government; providing opportunities and guaranteed right more and more owners to make decisions in the process of management and others; the author stresses that the Ukrainian economy these changes are in their infancy.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18224
Appears in Collections:Випуск 36 (49)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatko.pdf363.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.