DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 36 (49) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18223
Title: Модернізаційні виклики в галузі освіти трансформаційного суспільства
Authors: Силадій, І.
Keywords: людина
освіта
політика
модернізація
інновація
модернізація освіти
модернізація вищої освіти
человек
образование
политика
модернизация
инновация
модернизация образования
модернизация высшего образования
people
education
politics
modernization
innovation
modernization of education
modernization of higher education
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Силадій, І. Модернізаційні виклики в галузі освіти трансформаційного суспільства / І. Силадій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 36(49). - С. 186-192.
Abstract: В сучасній Україні система освіти все більше занепадає, руйнуються засади її функціонування, зв’язки з економікою і ринком праці. Ці процеси протягом останніх років супроводжуються відсутністю справжнього інтересу до освіти з боку держави. А ті зміни, які репрезентуються державними інститутами як реформи освітньої галузі, здебільшого є лише їх імітацією. Усе це призводить до того, що вітчизняна освіта продовжує втрачати колишню природну системність і фундаментальність, а отже, потребує докорінних перетворень. Водночас такі перетворення мають визначатися модернізаційним контекстом розвитку вітчизняної освіти – її гуманізацією і гуманітаризацією, перезавантаженням ціннісних установок, оновленням змісту, форм і методів освітньої діяльності, спрямованістю на формування творчої особистості інформаційного суспільства.
В современной Украине система образования все больше приходит в упадок, разрушаются основы ее функционирования, связи с экономикой и рынком труда. Эти процессы в последние годы сопровождаются отсутствием подлинного интереса к образованию со стороны государства. А те изменения, которые представляются государственными институтами как реформы образования, в основном является только их имитацией. Все это приводит к тому, что отечественное образование продолжает терять былую природную системность и фундаментальность, а значит, требует коренных преобразований. В то же время такие преобразования должны определяться модернизационным контекстом развития отечественного образования - его гуманизацией и гуманитаризацией, перезагрузкой ценностных установок, обновлением содержания, форм и методов образовательной деятельности, направленностью на формирование личности информационного общества.
In today's Ukraine, the education system is increasingly falling into decay, destroyed the foundations of its functioning, due to the economy and the labor market. These processes in recent years, accompanied by a lack of genuine interest in education by the state. And those changes are submitted by public institutions such as education reform, basically it is just an imitation thereof. All this leads to the fact that domestic education continues to lose its former natural consistency and solidity, and that it requires fundamental reforms. At the same time, these changes should be determined by the context of modernization of national education - its humanization and humanitarization, reboot the values, updating the content, forms and methods of educational activities aimed at the formation of the personality of the information society.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18223
Appears in Collections:Випуск 36 (49)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siladiy.pdf332.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.