DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 36 (49) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18211
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНемчинов, І. Г.-
dc.date.accessioned2018-03-02T11:49:05Z-
dc.date.available2018-03-02T11:49:05Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationНемчинов, І. Г. "Зміна віх" як стратегія інтерпретації травматичного досвіду / І. Г. Немчинов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 36(49). - С. 94-102.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18211-
dc.description.abstractУ статті розглядається спроба подолати революційну травму, запропонована діячами «Зміни віх» (1921-1926). Автор стверджує, що подія стає культурною травмою тільки за умови, що цю подію було інтерпретовано та репрезентовано. З двох стратегій подолання травми ("опрацювання" та "відіграш") члени "Зміни віх" обрали стратегію "acting out" ("відіграшу"), ключовим моментом якої є репрезентація травми шляхом її адаптації до нової реальності, що дозволяє примиритися з ситуацією та симулювати стан "норми", стан збереження культурної цілісності. Оскільки революційну травму не було подолано, наступні травми (репресії, Друга світова війна, кінець "відлиги", "перебудова" й розпад СРСР), також не були "опрацьованими", але лише "відіграними".ua
dc.description.abstractВ статье рассматривается попытка преодолеть революционную травму, предложенная деятелями "Смены вех" (1921-1926). Автор утверждает, что событие становится культурной травмой только при условии, что это событие было интерпретировано и представлено. Из двух стратегий преодоления травмы ("проработка" и "отыгрывание") члены "Смены вех" выбрали стратегию "acting out" ("отыгрывание"), ключевым моментом которой является репрезентация травмы путем ее адаптации к новой реальности, что позволяет примириться с ситуацией и симулировать состояние "нормы", состояние сохранения культурной целостности. Поскольку революционная травма не была преодолена, последующие травмы (репрессии, Вторая мировая война, конец "оттепели", "перестройка" и распад СССР), также не были "проработаны", а только "отыграны".ua
dc.description.abstractThe article studies the attempts to overcome revolutionary trauma, undertaken figures of the "Zmina vikh" (1921-1926). The author argues that the event becomes a cultural trauma only on condition that this event was interpreted and presented. From two strategy to overcome the trauma ("working through" and "acting out") members of the "Zmina vikh" chosen strategy of "acting out", the key moment of which is the representation of trauma through her adaptation to new reality, allowing you to come to terms with the situation and simulate the state of "normal", the state of preservation of the integrity culture. Because the revolutionary trauma was not overcome, next traumas (repression, World War Two, the end of "vidlyha", "perebydova" and the collapse of the USSR) also were not "working through", but only "acting out".ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subject"acting out"ua
dc.subject"working through"ua
dc.subjectтравмаua
dc.subject"Зміна віх"ua
dc.subject"попутник"ua
dc.subjectідентичністьua
dc.subjectнаративua
dc.subjectідеологіяua
dc.subjectнаціонал-більшовизмua
dc.subjectтоталітаризмua
dc.subjectінтерпретаціяua
dc.subjectреволюціяua
dc.subject"Смена вех"ua
dc.subject"попутчик"ua
dc.subjectидентичностьua
dc.subjectнарративua
dc.subjectидеологияua
dc.subjectнационал-большевизмua
dc.subjectтоталитаризмua
dc.subjectинтерпретацияua
dc.subjectреволюцияua
dc.subjecttraumaua
dc.subject"Zmina vikh"ua
dc.subject"poputnyk"ua
dc.subjectidentityua
dc.subjectnarrativeua
dc.subjectideologyua
dc.subjectNational-Bilshovysmua
dc.subjecttotalitarianismua
dc.subjectinterpretationua
dc.subjectrevolutionua
dc.subject.classification94 (470+571)ua
dc.title"Зміна віх" як стратегія інтерпретації травматичного досвідуua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 36 (49)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemchynov.pdf345.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.