DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 37 (50) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18170
Title: Філософія виховання у трансформаційному освітньому просторі
Authors: Литвиненко, Т. С.
Keywords: виховання
філософія виховання
філософія освіти
концепції освіти та виховання
освітні парадигми
освітній простір
воспитание
философия воспитания
философия образования
концепции образования и воспитания
образовательные парадигмы
образовательное пространство
education
philosophy of education
concepts of education
educational paradigms
educational space
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Литвиненко, Т. С. Філософія виховання у трансформаційному освітньому просторі / Т. С. Литвиненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 37(50). - С. 76-84.
Abstract: У статті виявлено сутність виховання як поняття філософії освіти. Продемонстровані домінуючі у філософсько-педагогічній літературі концепції освіти та виховання, виявлені основні філософські напрями, під впливом яких сформувалися погляди на виховання в освітньому контексті. Надано перевагу гуманістичній концепції освіти та виховання у освітньому просторі України, зважаючи на сучасні потреби суспільного життя, трансформацію освіти відповідно до глобалізаційних процесів, економічних можливостей та національних традицій. Теоретичне осмислення проблеми вимагає використання загальнонаукових методів аналізу і синтезу (суперечності виховного процесу), абстрагування та узагальнення (елементи різних концепцій виховання). Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку пов’язані з вивченням джерельної бази щодо визначення умов впровадження філософії виховання в освіту України відповідно до соціокультурних умов сьогодення.
В статье выявлена сущность воспитания как понятие философии образования. Продемонстрированы доминирующие в философско-педагогической литературе концепции образования и воспитания, выявлены основные философские направления, под влиянием которых сформировались взгляды на воспитание в образовательном контексте. Предоставлено преимущество гуманистической концепции образования и воспитания в образовательном пространстве Украины, учитывая современные потребности общественной жизни, трансформацию образования в соответствии с глобализационными процессами, экономическими возможностями и национальными традициями. Теоретическое осмысление проблемы требует использования общенаучных методов анализа и синтеза (противоречия воспитательного процесса), абстрагирование и обобщение (элементы различных концепций воспитания). Перспективы дальнейших исследований в этом направлении связаны с изучением научной литературы по определению условий внедрения философии воспитания в образование Украины в соответствии с современными социокультурными условиями.
The article reveals the nature of education as a concept of philosophy of education. Author demonstrates the dominant concept of education in philosophical and pedagogical literature, reveals the basic philosophical directions under the influence of which views on education in the educational context were formed. The advantage is given to the humanistic conception of education training in the educational space of Ukraine, due to current needs of social life, the transformation of education under globalization, economic opportunities and national traditions. Theoretical understanding of the problem requires the use of general scientific methods of analysis and synthesis (the contradictions of the educational process), abstraction and generalization (elements of different concepts of education). Prospects for further research in this area are related to the study of sources base to determine the conditions for implementing the philosophy of education in the education of Ukraine in accordance with the present social and cultural conditions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18170
Appears in Collections:Випуск 37 (50)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lytvynenko.pdf395.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.