DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 43 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18041
Title: Інформатизація освіти як пріоритетний напрям модернізації освіти в умовах інформаційного суспільства
Authors: Макаренко, Л. Л.
Keywords: освіта
вища педагогічна освіта
модернізація освіти
інформатизація освіти
інформаційне суспільство
informative society
education
higher pedagogical education
modernization of education
informatization of education
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Макаренко, Л. Л. Інформатизація освіти як пріоритетний напрям модернізації освіти в умовах інформаційного суспільства / Л. Л. Макаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 43. - С. 118-125.
Abstract: У сучасному суспільстві освіта як транслятор культури виступає пріоритетною цінністю. Об’єктивною вимогою часу є модернізація освіти, що обумовлено необхідністю її відповідності потребам суспільного розвитку, зважаючи на прискорення темпів життя, наростання потоків інформації та вдосконалення технологій. Таким чином, у статті проаналізовано різні концепції інформатизації освіти та виділено основні її напрямки. Акцентується увага на чинники поліпшення організаційних і психолого-педагогічних умов навчальної діяльності. Визначено тенденції розвитку освіти в інформаційному суспільстві.
In today's society, education as a culture translator is of paramount importance. An objective requirement of time is the modernization of education, which is conditioned by the need for its compliance with the needs of social development, given the acceleration of the pace of life, the growth of information flows and the improvement of technologies. Thus, the article analyzes different concepts of informatization of education and highlights its main directions. The emphasis is on factors improvement of organizational and psychological and pedagogical conditions of educational activity. The tendencies of education development in the information society are determined.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18041
Appears in Collections:Випуск 43

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zmist.pdf125.18 kBAdobe PDFView/Open
Makarenko.pdf445.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.