DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 11 (81) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17910
Title: Роль ресурсного підходу в організації освітнього процесу
Authors: Без'язичний, Б. І.
Худякова, В. Б.
Гіль, Ю. Б.
Keywords: ресурсний підхід
організація освітнього процесу
індивідуальні особливості
індивідуальність
ресурсный подход
организация образовательного процесса
индивидуальные особенности
индивидуальность
resource approach
organization of educational process
individual features
individuality
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Без'язичний, Б. І. Роль ресурсного підходу в організації освітнього процесу / Б. І. Без'язичний, В. Б. Худякова, Ю. Б. Гіль // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 11(81). - С. 28-32.
Abstract: У даній статті авторами розглянуто ресурсний підхід і його роль в організації освітнього процесу. Особливу увагу приділено тлумаченню термінів "підхід", "ресурси", "потенціал". Автори відзначають, що з освітнім процесом найтіснішим чином пов’язана підсистема індивідуально-психологічних ресурсів. Аналіз робіт, що присвячено різним аспектам індивідуальності, дозволив виділити компоненти, які є своєрідними "структурними одиницями" підсистеми індивідуально-психологічних ресурсів особистості: мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, ціннісно-орієнтаційний компонент та компонент рефлексії. Сформульовано основні принципи організації освітнього процесу, які висуваються ресурсним підходом: принцип ергономічності, принцип забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку учня, принцип позитивного зворотного зв’язку. Автори приходять до висновку, що ресурсний підхід цілком акцентує увагу на процесі навчання кожного учня, передбачає створення умов для найбільш ефективного використання та найповнішого розвитку індивідуальних ресурсів кожного учня в комфортних умовах, що сприяє розвитку його індивідуальності в цілому.
В данной статье авторами рассмотрен ресурсный подход и его роль в организации образовательного процесса. Особое внимание уделено толкованию терминов "подход", "ресурсы", "потенциал". Авторы отмечают, что с образовательным процессом теснейшим образом связана подсистема индивидуально-психологических ресурсов. Анализ работ, посвященных разным аспектам индивидуальности, позволил выделить компоненты, которые являются своеобразными "структурными единицами" подсистемы индивидуально-психологических ресурсов личности: мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой, ценностно-ориентационный компоненты и компонент рефлексии. Сформулированы основные принципы организации образовательного процесса, которые выдвигаются ресурсным подходом: принцип эргономичности, принцип обеспечения индивидуальной траектории развития ученика, принцип положительной обратной связи. Авторы приходят к выводу, что ресурсный подход целиком акцентирует внимание на процессе обучения каждого ученика, предполагает создание условий для наиболее эффективного использования и наиполнейшего развития индивидуальных ресурсов каждого ученика в комфортных условиях, что способствует развитию его индивидуальности в целом.
In this article the authors considered resource approach and its role in the organization of educational process. The special attention is paid to interpretation of the terms "approach", "resources", "potential". The authors note that the subsystem of individual and psychological resources is closely connected with educational process. The analysis of the works devoted to different aspects of identity allowed to allocate components which are peculiar "structural units" of a subsystem of individual and psychological resources of the personality: motivational, cognitive, emotional and strong-willed, valuable and orientation components and component of a reflection. The basic principles of the organization of educational process which move forward resource approach are formulated: principle of ergonomics, principle of providing an individual trajectory of development of the pupil, principle of positive feedback. The authors conclude that resource approach entirely focuses attention on process of training of each pupil, assumes creation of conditions for the most effective use and the fullest development of individual resources of each pupil in comfortable conditions that promotes development of his identity in general.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17910
Appears in Collections:Випуск 11 (81)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezyazychnyy_Khudyakova_Ghil.pdf304.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.