Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Гуманістична світоглядно-ідеологічна парадигми в сучасній туристичній політиці держави: становлення та реалізація

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Драпушко, Р. Г.
dc.date.accessioned 2018-02-02T10:14:29Z
dc.date.available 2018-02-02T10:14:29Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Драпушко, Р. Г. Гуманістична світоглядно-ідеологічна парадигми в сучасній туристичній політиці держави: становлення та реалізація / Р. Г. Драпушко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 38(51). - С. 256-263. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17780
dc.description.abstract Автор обґрунтовує висновок про те, що демократичне суспільство утверджує нову світоглядно-ідеологічну парадигму розвитку туризму – гуманістично, людинолюбну і людиноформуючу. Центром цієї парадигми є людина як суб'єкт власної життєдіяльності, найголовніша цінність цивілізації. Ця парадигма формується і входить у практику туризму одночасно з формуванням демократичного суспільства. В сучасних умовах вона здійснюється під детермінуючим впливом ряду чинників: суспільне неприйняття тоталітарних (авторитарних) форм державного устрою й зростання авторитету демократичних перетворень у європейському просторі; зростання суспільної цінності людини в українському суспільстві та в європейському просторі; зміцнення довіри народів і культур, налаштованість на співпрацю, протидію тероризму, війнам і агресіям як домінантна орієнтація розвитку в період глобалізаційних суспільних змін; інтенсифікації міжкультурних комунікацій, зростання потреби людей у пізнанні один одного, налаштованості на співпрацю; утвердження авторитету загальнолюдських цінностей та потреба їх реалізації засобами туризму. ua
dc.description.abstract Автор обосновывает вывод о том, что демократическое общество утверждает новую мировоззренчески-идеологическую парадигму развития туризма - гуманистически, человеколюбивую. Центром этой парадигмы является человек как субъект собственной жизнедеятельности, самая главная ценность цивилизации. Эта парадигма формируется и входит в практику туризма одновременно с формированием демократического общества. В современных условиях она осуществляется под детерминирующим влиянием ряда факторов: общественное неприятие тоталитарных (авторитарных) форм государственного устройства и рост авторитета демократических преобразований в европейском пространстве; рост общественной ценности человека в украинском обществе и в европейском пространстве; укрепление доверия народов и культур, настрой на сотрудничество, противодействие терроризму, войнам и агрессиям как доминантная ориентация развития в период глобализационных общественных изменений; интенсификации межкультурных коммуникаций, рост потребности людей в познании друг друга, настроенности на сотрудничество; утверждения авторитета общечеловеческих ценностей и необходимость их реализации средствами туризма. ua
dc.description.abstract The author substantiates the conclusion that a democratic society establishes a new ideological and ideological paradigm of tourism development - humanistic, human-minded and human-formative. The center of this paradigm is a person as the subject of his own life, the most important value of civilization. This paradigm is formed and is included in the practice of tourism simultaneously with the formation of a democratic society. In modern conditions, it is carried out under the deterministic influence of a number of factors: the social rejection of totalitarian (authoritarian) forms of state organization and the growing authority of democratic transformations in the European space; growth of social value of a person in the Ukrainian society and in the European space; the strengthening of the trust of peoples and cultures, the willingness to cooperate, the fight against terrorism, wars and aggressions as a dominant orientation of development during the period of global social change; the intensification of intercultural communication, the growth of people's needs in understanding each other, their willingness to cooperate; establishment of the authority of universal values and the need for their implementation by means of tourism. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject людина ua
dc.subject культура ua
dc.subject туризм ua
dc.subject освіта ua
dc.subject виховання ua
dc.subject человек ua
dc.subject образование ua
dc.subject воспитание ua
dc.subject people ua
dc.subject culture ua
dc.subject tourism ua
dc.subject education ua
dc.subject.classification 1:37 (338.486) ua
dc.title Гуманістична світоглядно-ідеологічна парадигми в сучасній туристичній політиці держави: становлення та реалізація ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics