Browsing Випуск 28 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Лабурцева, Олена Іванівна; Страшинська, Лариса Володимирівна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті досліджено структурні зрушення, що відбулися в економіці України в цілому і у сфері промислового виробництва протягом 2001–2013 років. Показано, що в умовах глобалізації, незважаючи на встановлені раніше стратегічні ...
 • Страшинський, Володимир Ігорович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті проаналізовано сучасний стан інвестиційних процесів у вітчизняній харчовій промисловості, виокремлено основні проблеми інвестиційної привабливості України та шляхи їх вирішення
 • Бицюра, Юрій Васильович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Проаналізовано і узагальнено теоретико-методологічні основи нооекономіки як конструктивної методологічної платформи теорії постіндустріального суспільства. Визначено предмет нооекономіки та її основні характерні ознаки
 • Соколова, Ольга Миколаївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглядається вплив кластерів промислових підприємств на забезпечення інноваційного характеру розвитку економіки країни, розкривається зміст інноваційності як особливої властивості промислових кластерів, висвітлюється ...
 • Манжула, Євгенія Вікторівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті здійснено аналіз поглядів науковців на суть і значення процесів кооперації, а також розглянуто основні напрямки їх впливу на економічний розвиток країни
 • Кагляк, Олена Володимирівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Розглянуто та охарактеризовано сучасний стан процесів розвитку людських ресурсів на українських підприємствах. Систематизовано універсальні тенденції за різними критеріями окремо для провайдерів та замовників відповідних ...
 • Яременко, Микола Іванович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена вивченню впливу структури капіталу підприємства на його інноваційний потенціал та дослідженню ролі організаційного капіталу в інноваційному процесі. Збільшення використання позикового фінансування ...
 • Романовський, Олександр Олексійович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Статтю присвячено дослідженню організаційно-економічної інноваційної діяльності в системі вищої освіти України. Проаналізовано і узагальнено існуючі теоретичні і практичні дослідження інноваційної діяльності в сфері вищої ...
 • Титенко, Олесь Андрійович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті показано місце і значення інформації та знання як центральних понять сучасної політичної економії для розуміння сутності становлення і розвитку інформаційної економіки та інформаційного суспільства. Досліджено ...
 • Кравцова, Ірина Вікторівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розкривається сутність глобальних ланцюгів створення вартості, узагальнюються теоретичні підходи до дослідження світової економіки на їх основі. Розглянуто типи глобальних ланцюгів створення вартості, причини їх ...
 • Гаращук, Олена Василівна; Куценко, Віра Іванівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Розкривається зв’язок освіти та економічного середовища. Підкреслюється, що роботодавці недостатню увагу приділяють формуванню економічного середовища, водночас ставлячи високі вимоги до якості підготовки кадрів. А тому ...
 • Косенко, Світлана Сергіївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Сімейне насильство охоплює протиправні дії одного члена сім’ї стосовно іншого члена, або декількох членів цієї сім’ї. Розглянуто чотири види насильства в сім’ї: фізичне, сексуальне, психологічне, економічне. Також спробували ...
 • Левандовскі, Катерина Миколаївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Визначено поняття та сторони трудового договору в праві Німеччини, особливості правового регулювання такого договору, ролі профспілки робітників та службовців на підприємстві. Оскількі в юридичній літературі баго уваги ...
 • Кархут, Ольга Ярославівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена комплексному загальнотеоретичному аналізу ефективності механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти, що визначається автором як особлива якісна характеристика процесу спеціально-юридичного ...
 • Шимон, Світлана Іванівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У праці розглядаються існуючі концепції шлюбу (шлюб-таїнство, шлюб-договір, шлюб-партнерство, шлюб-статус); автор обґрунтовує думку про можливість співіснування різних концепцій шлюбу як таких, що характеризують різні ...
 • Кулакова, Наталя Володимирівна; Білоус, Вікторія Павлівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті досліджуються особливості віктимологічної профілактики корисливо- насильницьких злочинів щодо неповнолітніх, визначено рівні, об’єкти та суб’єкти віктимологічної профілактики досліджуваних злочинів
 • Краснопольська, Людмила Петрівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Одним із найважливіших нововведень Кримінально-процесуального кодексу України є запровадження інституту кримінального провадження на підставі угод. Закріплення в кримінальному процесуальному законі інституту кримінального ...
 • Кулакова, Наталя Володимирівна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті досліджується охорона об’єктів культурної спадщини в Україні у кримінологічному вимірі; аналізується законодавство, яким передбачається та гарантується охорона культурної спадщини
 • Андрусишин, Богдан Іванович; Бучма, Олег Васильович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена міжнародної наукової конференції “Одинадцяті юридичні читання”, що відбулася 21-22 травня 2015 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова
 • Кончаковська, Валентина Василівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті представлено позиції науковців відносно тлумачення поняття “примушування” у контексті ст. 373 Кримінального кодексу України, а також викладена думка автора відносно застосування даного поняття при кваліфікації злочинів

Search DSpace


Browse

My Account