DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17358
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛогвіна, І. А.-
dc.date.accessioned2018-01-09T14:18:14Z-
dc.date.available2018-01-09T14:18:14Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationЛогвіна, І. А. Досвід використання методу піскової психотерапії в процесі організації життєвої практики дітей дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку / І. А. Логвіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 278-283.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17358-
dc.description.abstractУ статті автором розкрито досвід використання методу піскової психотерапії в процесі організації життєвої практики дітей дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку. Надано визначення базових понять: "життєва практика" та "піскова терапія". Описано переваги піскової терапії в організації життєвої практики дітей дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку, а саме: можливість роботи з невербальною експресією через взаємодію із піском та водою; можливість спільної терапії батьків та дитини; подолання психічних травм та емоційних переживань шляхом екстеріоризації фантазій і формування відчуття контролю над своїми внутрішніми переживаннями; гармонізація загального психоемоційного стану, зниження тривожності шляхом реалізації бажань дитини тощо. Піскова психотерапія допомагає отримувати особистісний досвід взаємодії зі світом у безпечних умовах на довербальному рівні, що дуже важливо для дитини з порушеннями комунікативної та емоційної сфери. Автором визначено, що першим етапом організації життєвої практики дитини з особливостями психофізичного розвитку визнано створення ситуацій безпеки та довіри у найближчому оточенні. Представлено приклади роботи фахівця з піскової терапії з дітьми дошкільного віку у відділенні ранньої соціальної реабілітації комунального закладу "Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр" Запорізької обласної ради.ua
dc.description.abstractВ статье автором раскрыт опыт использования метода песочной психотерапии в процессе организации жизненной практики детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития. Дано определение базовых понятий: "жизненная практика" и "песочная терапия". Описаны преимущества песочной терапии в организации жизненной практики детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития, а именно: возможность работы с невербальной экспрессией через взаимодействие с песком и водой; возможность совместной терапии родителей и ребенка; преодоление психических травм и эмоциональных переживаний путем экстериоризации фантазий и формирования ощущения контроля над своими внутренними переживаниями; гармонизация общего психоэмоционального состояния, снижение тревожности путем реализации желаний ребенка и прочее. Песочная психотерапия помогает получать личностный опыт взаимодействия с миром в безопасных условиях на довербальном уровне, что очень важно для ребенка с нарушениями коммуникативной и эмоциональной сферы. Автором определено, что первым этапом организации жизненной практики ребенка с особенностями психофизического развития является создание ситуаций безопасности и доверия в ближайшем окружении. Представлены примеры работы специалиста по песочной терапии с детьми дошкольного возраста в отделении ранней социальной реабилитации коммунального учреждения "Хортицкий национальный учебно-реабилитационный многопрофильный центр" Запорожского областного совета.ua
dc.description.abstractIn the article the author reveals the experience of sand psychotherapy method in the process of organization of preschool-age children with special psychophysical development life practice. It is given the definition of basic concepts of «life practice» and «sand therapy». It is described the benefits of sand therapy in organization of life practice of preschool-aged children with special psychophysical development, such as: the possibility to work with non-verbal expression through the interaction with the sand and water, the possibility of a common parent and child therapy to overcome the psychic trauma and emotional experiences through fantasy and formation of control feeling over their internal experiences, harmonization of general emotional state, reducing of anxiety by implementing of child’s wishes etc. The sand therapy helps to get a personal experience of interacting with the world in safe conditions at the preverbal level, that is very important for a child with communication and emotional disorders. The first point of organization of preschool-age children with special psychophysical development life practice is considered to be creation of security and trust situation in the immediate surrounding. It is presented the examples of sand psychotherapy specialist works with preschool-age children in the department of early social rehabilitation in the municipal institution "Khortitskiy National Education and Rehabilitation multidisciplinary center" Zaporizhzhya Regional Rada.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectпіскова психотерапіяua
dc.subjectжиттєва практикаua
dc.subjectдіти з особливостями психофізичного розвиткуua
dc.subjectпесочная психотерапияua
dc.subjectжизненная практикаua
dc.subjectдети с особенностями психофизического развитияua
dc.subjectsand psychotherapyua
dc.subjectlife practiceua
dc.subjectchildren with special psychophysical developmentua
dc.subject.classification376.02ua
dc.titleДосвід використання методу піскової психотерапії в процесі організації життєвої практики дітей дошкільного віку з особливостями психофізичного розвиткуua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Logvina.pdf339.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.