DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17348
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЦиганок, О. В.-
dc.date.accessioned2018-01-09T13:48:04Z-
dc.date.available2018-01-09T13:48:04Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationЦиганок, О. В. Організація рухової діяльності дітей дошкільного віку з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності / О. В. Циганок // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 229-233.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17348-
dc.description.abstractНа новому етапі реформування системи освіти спостерігається перехід до нових педагогічних технологій та сучасних методів освіти. Освітній процес переорієнтований на виховання творчої особистості, підготовленої до ефективної життєдіяльності в умовах складної сучасної соціально-економічної ситуації. Одним з пріоритетних напрямків сучасної науки в Україні є створення умов для навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку. З метою реалізації прав дитини на гідне виховання і навчання, незалежно від її психофізичних особливостей в нашій державі розпочато реорганізацію всієї системи освіти в інклюзивну, тобто доступну для всіх дітей. У статті автор описує особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності, розкриває процес організації їх рухової активності, особливості побудови фізкультурних занять з дітьми дошкільного віку. Так само подається аналіз комплексних програм з фізичної терапії, основною метою якої є створення оптимальних умов фізичного розвитку дитини і корекція можливих ускладнень. У статті також вказані напрямки організації рухового режиму з метою корекцїї фізичного розвитку дітей зі СДУГ.ua
dc.description.abstractНа новом этапе реформирования системы образования наблюдается переход к новым педагогическим технологиям и современным методам образования. Образовательный процесс переориентирован на воспитание творческой личности, подготовленной к эффективной жизнедеятельности в условиях сложной современной социально-экономической ситуации. Одним из приоритетных направлений современной науки в Украине является создание условий для обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития. С целью реализации прав ребенка на достойное воспитание и обучение, независимо от его психофизических особенностей, в нашем государстве начата реорганизация всей системы образования в инклюзивную, т.е. доступную для всех детей. В статье автор описывает особенности физического развития детей дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, раскрывает процесс организации их двигательной активности, особенности построения физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста. Также подается анализ комплексных программ по физической терапии, основной целью которой является создание оптимальных условий физического развития ребенка и коррекция возможных осложнений. В статье также указаны направления организации двигательного режима с целью коррекции физического развития детей с СДВГ.ua
dc.description.abstractIn the new stage of reforming the education system there is a shift to new teaching techniques and modern methods of education. The educational process is redirected to education creative personality prepared for effective life in a complex modern socio-economic situation. One of the priorities of modern science in Ukraine is to create conditions for training and education of children with special needs. In order to implement children’s rights to a decent education and training, regardless of its psychophysical characteristics in our country started a reorganization of the whole system of education in an inclusive , ie accessible to all children.The author describes the features of the physical development of preschool children with attention deficit hyperactivity disorder, discloses a process for the organization of their motor activity, especially construction of physical education classes with children of preschool age. Just served on the analysis of complex physical therapy programs, whose main aim is to create optimal conditions for the physical development of the child and correction of possible complications. The article also enumerates the organization of motor modes for correction, physical development of children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectсиндром дефіциту уваги і гіперактивністьua
dc.subjectдіти дошкільного вікуua
dc.subjectособливості фізичного розвиткуua
dc.subjectорганізація рухового режимуua
dc.subjectсиндром дефицита внимания и гиперактивностьua
dc.subjectдети дошкольного возрастаua
dc.subjectособенности физического развитияua
dc.subjectорганизация двигательного режимаua
dc.subjectAttention-Deficit/Hyperactivity Disorderua
dc.subjectchildren of preschool ageua
dc.subjectfeatures of physical developmentua
dc.subjectorganization of the motive modeua
dc.subject.classification376ua
dc.titleОрганізація рухової діяльності дітей дошкільного віку з синдромом дефіциту уваги та гіперактивностіua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsyganok.pdf333.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.