DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17346
Title: Психогімнастика з елементами танцювальної терапії як засіб розвитку емоційної саморегуляції у дітей дошкільного віку
Authors: Стєльмакова, Ю. І.
Keywords: психогімнастика
танцювальна терапія
емоційна саморегуляція
діти дошкільного віку
психогимнастика
танцевальная терапия
эмоциональная саморегуляция
дети дошкольного возраста
psycho gymnastics
dancing therapy
emotional self-regulation
preschool-age children
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Стєльмакова, Ю. І. Психогімнастика з елементами танцювальної терапії як засіб розвитку емоційної саморегуляції у дітей дошкільного віку / Ю. І. Стєльмакова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 221-228.
Abstract: У статті актуалізована проблема розвитку емоційної саморегуляції у дітей дошкільного віку. Автором здійснено теоретичний аналіз поняття "емоційна саморегуляція" та його складових, виділено найпоширеніші групи способів саморегуляції і загальні компоненти її структури. Як найбільш ефективні засоби розвитку емоційної саморегуляції в навчально-виховному процесі освітньо-реабілітаційних закладів визначено психогімнастику та танцювальну терапію, які відрізняються структурованістю, доцільністю та відповідністю віковим особливостям дитини дошкільного віку. Розкрито сутність даних засобів. Автором була розроблена програма психогімнастики з елементами танцювальної терапії, яка включає курс спеціальних занять (етюдів, вправ, ігор), спрямованих на розвиток емоційної саморегуляції дошкільників. Розкрито зміст програми, а саме: визначено її методологічну основу, структуру, принципи, на які вона спирається, методи, мету та завдання програми, описано тривалість та структуру занять, які входять в дану програму. Представлено досвід організації тематичного заняття з дітьми дошкільного віку. Доведено ефективність програми психогімнастики з елементами танцювальної терапії для дітей дошкільного віку щодо розвитку навичок емоційної саморегуляції. Визначено, що реалізація програми стає умовою розкриття потенціалу дитини дошкільного віку, сприяє розвитку її рефлексивних здібностей, формуванню і закріпленню соціально прийнятних способів вираження емоційних переживань та розширенню арсеналу прийнятних способів поведінки.
В статье актуализирована проблема развития эмоциональной саморегуляции у детей дошкольного возраста. Автором осуществлен теоретический анализ понятия "эмоциональная саморегуляция" и его составляющих, выделены распространенные группы способов саморегуляции и общие компоненты ее структуры. Как наиболее эффективные средства развития эмоциональной саморегуляции в учебно-воспитательном процессе образовательно-реабилитационных учреждений определены психогимнастика и танцевальная терапия, которые отличаются структурированностью, целесообразностью и соответствием возрастным особенностям ребенка дошкольного возраста. Раскрыта сущность данных средств. Автором была разработана программа психогимнастики с элементами танцевальной терапии, которая включает курс специальных занятий (этюдов, упражнений, игр), направленных на развитие эмоциональной саморегуляции дошкольников. Раскрыто содержание программы, а именно: определена ее методологическая основа, структура, принципы, на которые она опирается, методы, цель и задачи программы, описаны продолжительность и структура занятий, которые входят в данную программу. Представлен опыт организации тематического занятия с детьми дошкольного возраста. Доказана эффективность программы психогимнастики с элементами танцевальной терапии для детей дошкольного возраста по развитию навыков эмоциональной саморегуляции. Определено, что реализация программы становится условием раскрытия потенциала ребенка дошкольного возраста, способствует развитию его рефлексивных способностей, формированию и закреплению социально приемлемых способов выражения эмоциональных переживаний и расширению арсенала приемлемых способов поведения.
The article actualizes the problem of emotional self-regulation development of preschool-age children. The author realized the theoretical analysis of the concept of "emotional self-regulation" and its components, it is identified the most common groups of self-control methods and common components of its structure. As the most effective means of emotional self-regulation in the educational and rehabilitation institution is identified psycho gymnastics with the dance therapy elements, which differ in structure, reasonability and age appropriateness of the preschool-age child. It is reveals the essence of the data means. The author has developed a program of psycho gymnastics with the dance therapy elements (which includes a course of special sessions (studies, exercises, games), as means of emotional self-regulation development of preschool-age children. It is revealed the content of the program, mainly it is defined its methodological framework, structure and principles upon which it is based, methods, goals and objectives of the program, it is described the length and the structure of the classes that are included in the program. The experience of thematic activities with children of preschool-age is given. The efficiency of psycho gymnastics with the dance therapy elements program for preschool-age children on the development of skills of emotional self-regulation is proved. It is determined that the implementation of the program is becoming a condition for disclosure of a preschool-age child potential, contributes to the development of reflective skills, to the formation and consolidation of socially acceptable ways of expressing emotional experiences and to expand the arsenal of acceptable behaviors.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17346
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stelmakova.pdf350.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.