DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17333
Title: Соціально-педагогічний супровід вихованців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру
Authors: Сілявіна, Ю. С.
Keywords: соціально-педагогічний супровід
вихованці з особливими освітніми потребами
модель соціально-педагогічного супроводу
критерії ефективності соціально-педагогічного супроводу
социально-педагогическое сопровождение
воспитанники с особыми образовательными потребностями
модель социально-педагогического сопровождения
критерии эффективности социально-педагогического сопровождения
socio-pedagogical support
pupils with special educational needs
model of sociopedagogical support
the criteria of the effectiveness of socio-pedagogical support
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сілявіна, Ю. С. Соціально-педагогічний супровід вихованців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру / Ю. С. Сілявіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 184-196.
Abstract: У статті проаналізовано сутнісні характеристики соціально-педагогічного супроводу та визначено його провідну соціалізуючу роль у розвитку вихованців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру. Розкрито зміст моделі соціально-педагогічного супроводу вихованців з особливими освітніми потребами на прикладі Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру. Дана модель була розроблена на основі аналізу теоретико-методологічних засад соціально-педагогічного супроводу. Вона містить наступні складові: вимоги до соціально-педагогічного супроводу вихованців освітньо-реабілітаційного закладу, структуру соціально-педагогічного супроводу, засоби, критерії оцінки ефективності, а також соціально-педагогічні умови, що визначають його ефективність. Компонентами моделі соціально-педагогічного супроводу визначено такі: діагностично-цільовий, змістовно-технологічний та організаційно-управлінський. Представлено результати досліджень, які проводяться в рамках моніторингу роботи з педагогічним колективом в закладі, таких як: моніторингове дослідження щодо виявлення ставлення педагогів до запровадження методу проектів в освітній процес Хортицького центру; дослідження щодо визначення рівня обізнаності педагогів Хортицького центру у проектних категоріях; дослідження щодо оцінки рівня інноваційного потенціалу педагогічного колективу Хортицького центру; дослідження щодо аналізу якості професійної діяльності педагогів Хортицького центру в умовах експерименту.
В статье проанализированы сущностные характеристики социально-педагогического сопровождения и определена его ведущая социализирующая роль для развития воспитанников с особыми образовательными потребностями в условиях учебно-реабилитационного центра. Раскрыто содержание модели социально-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями на примере Хортицкого национального учебно-реабилитационного многопрофильного центра. Данная модель была разработана на основе анализа теоретико-методологических основ социально-педагогического сопровождения. Она содержит следующие составляющие: требования к социально-педагогическому сопровождению воспитанников образовательно-реабилитационного учреждения, структуру социально-педагогического сопровождения, средства, критерии оценки эффективности, а также социально-педагогические условия, определяющие его эффективность. Компонентами модели социально-педагогического сопровождения определены следующие: диагностико-целевой, содержательно-технологический и организационно-управленческий. Представлены результаты исследований, проводимых в рамках мониторинга работы с педагогическим коллективом в заведении, таких как: мониторинговое исследование по выявлению отношения педагогов к внедрению метода проектов в образовательный процесс Хортицкого центра, исследование по определению уровня осведомленности педагогов Хортицкого центра в проектных категориях, исследование по оценке уровня инновационного потенциала педагогического коллектива Хортицкого центра, исследование по анализу качества профессиональной деятельности педагогов Хортицкого центра в условиях эксперимента.
The article analyzes the essential characteristics of the socio-pedagogical support and identifies its leading socialize role for the development of pupils with special educational needs in terms of educational and rehabilitation center. The content of the model of the socio-pedagogical support of pupils with special educational needs on the example of Khortytskyi national multidisciplinary educational and rehabilitation center is revealed. This model was developed on the basis of the analysis of the theoretical and methodological foundations of the socio-pedagogical support. It contains the following components: the requirements for the socio-pedagogical support of pupils of the educational and rehabilitation institution, the structure of the socio-pedagogical support, the means, and the criteria of the effectiveness assessment as well as the social and pedagogical conditions that determine its effectiveness. The components of the soci -pedagogical support model are the following: diagnostic and target, substantial-technological, organizational and administrative. The results of research conducted within the scope of the monitoring of the teaching staff work of the institution, such as the monitoring studies to identify the attitudes of teachers to introduce the method of projects in the educational process of Khortytskyi center, the research to determine the awareness level of teachers of Khortytskyi center in the project categories, the research on the assessment of the innovative capacity level of the teaching staff of Khortytskyi center, the research on the analysis of the quality of professional work of teachers of Khortytskyi center in the terms of the experiment are represented.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17333
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Silyavina.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.