DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17330
Title: Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності вчителя-філолога в умовах модернізації освіти
Authors: Присяжнюк, Ю. С.
Keywords: психолого-педагогічний супровід
розвиток професійної компетентності
вчитель-філолог
гуманізація освітнього процесу
кейс-технології
технології самопроектування
саморозвиток та самопізнання особистості
рівні розвитку професійної компетентності
психолого-педагогическое сопровождение
развитие профессиональной компетентности
учитель-филолог
гуманизация образовательного процесса
кейс- технологии
технологии самопроектирования
саморазвитие и самопознание личности
уровни развития профессиональной компетентности
psychological and pedagogical assistance for the development of professional competence of the teacher-scholar
humanization of the educational process
case-technologies
technologies self-proekt
self-identity
the level of professional competence
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Присяжнюк, Ю. С. Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності вчителя-філолога в умовах модернізації освіти / Ю. С. Присяжнюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 163-170.
Abstract: У статті аналізується актуальна проблема сучасної системи освіти – психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності вчителя-філолога; умови зростання його професійних якостей; факторів, які впливають на становлення особистості вчителя-фахівця (практичний досвід роботи викладачем філологічних дисциплін; вплив на розвиток професійної компетентності професійного гуманізованого середовища та соціального середовища; внутрішня особистісна активність; рівень методичної та інформаційної культури педагога; розвиток професійної компетентності вчителя-філолога протягом життя); розглядається андрагогічна модель навчання дорослої особистості. Визначено рівні розвитку професійної компетентності вчителів-філологів. Психолого-педагогічний супровід професійної компетентності вищезазначеної категорії педагогічних працівників розглядається за допомогою механізмів самопізнання особистості. Його основними завданнями визначені такі: 1) спонукання вчителя-філолога до саморозвитку професійної компетентності на основі змін його ставлення до себе й до професійної діяльності; 2) формування позитивної особистісної та професійної "Я-концепції"; 3) створення альтернативних моделей та програм розвитку професійної компетентності, на основі яких викладач проектує власну індивідуальну траєкторію; 4) стимулювання самопроектування, саморозвитку, професійної компетентності.
В статье анализируется актуальная проблема современной системы образования – психолого-педагогическое сопровождение развития профессиональной компетентности учителя-филолога; условия роста его профессиональных качеств, факторов, влияющих на становление личности учителя-специалиста (практический опыт работы преподавателем филологических дисциплин; влияние на развитие профессиональной компетентности профессиональной гуманизированной среды и социальной среды; внутренняя личностная активность; уровень методической и ифнормацилонной культуры педагога; развитие профессиональной компетентности учителя-словесника на протяжении жизни). Рассматривается андрагогическая модель обучения взрослой личности. Определены уровни развития профессиональной компетентности учителей-филологов. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной компетентности вышеупомянутой категории педагогов нами рассматривается через механизмы самопознания личности. Его основными задачами определены следующие: 1) мотивация филолога к саморазвитию профессиональной компетентности на основе изменений его отношения к себе и профессиональной деятельности; 2) формирование позитивной личностной и профессиональной "Я-концепции"; 3) создание альтернативных моделей и программ развития профессиональной компетентности; 4) стимулирование самопроектирования, саморазвития, профессиональной компетентности.
This article analyzes the actual problem of modern education system - psycho-pedagogical support of professional competence of the teacher-scholar, if the growth of its merit, the factors that influence the development of a teacher-specialist (practical experience in teaching philological disciplines, the impact on the development of professional competence of professional humanized environment and social environment, internal personal activity, the level of methodological and ifnormatsilonnoy culture teacher, the development of professional competence of teachers language and literature throughout life); andragogical model of adult learning personality. Also, we determined the level of professional competence of teachers. Psycho-pedagogical support of the above categories of professional competence of teachers we examined through the mechanisms of self personality of the teacher. Its main objectives are defined as follows: 1) motivation to philologist samoravitiyu professional competence on the basis of changes in his relationship to his professional activities, and 2) the formation of a positive personal and professional self-concept, and 3) the creation of alternative models and programs for the development of professional competence, 4) stimulation self-projection of self-development of professional competence.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17330
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prisyashnuk.pdf349.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.