DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17315
Title: Компетентнісно спрямована реабілітаційна освіта як теоретико-методологічне підґрунтя функціонування та інноваційного розвитку навчально-реабілітаційного центру
Authors: Маврін, В. В.
Keywords: життєва компетентність особистості
компетентнісний підхід
компетентнісно спрямована реабілітаційна освіта
навчально-реабілітаційний центр
модель компетентного випускника
жизненная компетентность личности
компетентностный подход
компетентностно направленное реабилитационное образование
учебно-реабилитационный центр
модель компетентного выпускника
personality life competence
competence approach
competence directed rehabilitation education
educational rehabilitational center
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Маврін, В. В. Компетентнісно спрямована реабілітаційна освіта як теоретико-методологічне підґрунтя функціонування та інноваційного розвитку навчально-реабілітаційного центру / В. В. Маврін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 108-118.
Abstract: У статті висвітлено інноваційний досвід Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, в якому створено цілісний освітньо-реабілітаційний простір, сприятливий для розвитку у кожного вихованця ключових життєвих компетенцій. Проаналізовано зміст моделей, які визначають головні параметри цього простору: моделі життєвої компетентності особистості; моделі компетентного випускника закладу; моделі підготовки компетентного випускника закладу. Перша модель відображає структуру життєвої компетентності, яка включає здатність (індивідуально-психологічні особливості, знання, уміння та навички) і готовність (цінності, переконання, настанови) особистості до успішної життєдіяльності. Модель компетентного випускника закладу визначає перелік ключових життєвих компетенцій, яких має набути особистість протягом періоду шкільного навчання. Обґрунтовано необхідність розвитку в учнів з обмеженими можливостями здоров’я життєтворчих, соціальних, сімейно-побутових, комунікативних, інформаційних, політико-правових, професійно-трудових, полікультурних, культурно-дозвіллєвих та екологічних компетенцій, компетенцій життєздатності та життєстійкості, навчатися впродовж життя. Напрями розвитку в учнів цих компетенцій визначені в моделі підготовки компетентного випускника, яка передбачає розбудову освітньо-реабілітаційного простору закладу в єдності таких компонентів: виховна система "Школа життєтворчості", система учнівсько-студентського проектування, діяльність учнівсько-студентського самоврядування, функціонування "Школи здоров’я та самореабілітації", робота над соціальними проектами, побудова навчального процесу на засадах особистісно зорієнтованих технологій навчання, реалізація цільових програм життєтворчості.
В статье освещен инновационный опыт Хортицкого национального учебно-реабилитационного многопрофильного центра, в котором создано целостное образовательно-реабилитационное пространство, благоприятное для развития у каждого воспитанника ключевых жизненных компетенций. Проанализировано содержание моделей, которые определяют главные параметры этого пространства: модели жизненной компетентности личности; модели компетентного выпускника заведения; модели подготовки компетентного выпускника заведения. Первая модель отражает структуру жизненной компетентности, которая включает способность (индивидуально-психологические особенности, знания, умения и навыки) и готовность (ценности, убеждения, установки) личности к успешной жизнедеятельности. Модель компетентного выпускника заведения определяет перечень ключевых жизненных компетенций, которыми должна овладеть личность в период школьного обучения. Обоснована необходимость развития у учащихся с ограниченными возможностями здоровья жизнетворческих, социальных, семейно-бытовых, коммуникативных, информационных, политико-правовых, профессионально-трудовых, поликультурных, культурно-досуговых и экологических компетенций, компетенций жизнеспособности и жизнестойкости, обучения на протяжении жизни. Направления развития у учащихся этих компетенций определены в модели подготовки компетентного выпускника, которая предусматривает развитие образовательно-реабилитационного пространства заведения в единстве следующих компонентов: воспитательная система "Школа жизнетворчества", система ученическо-студенческого проектирования, деятельность ученическо-студенческого самоуправления, функционирование "Школы здоровья и самореабилитации", работа над социальными проектами, построение учебного процесса на основе личностно ориентированных технологий обучения, реализация целевых программ жизнетворчества.
This article presents the innovative experience of Khortitsky national educational rehabilitational multispecialised center, where created a holistic educational and rehabilitation space, favorable for the development of each pupil key life competence. The content of models, which determine the key parameters of this space: model of life-competence personality; model of competent graduate of institution; model of training of competent graduate of institution is analyzed. The first model reflects the structure of life-competence, which includes the ability (individual psychological features, knowledge, abilities and skills) and readiness (values, views, aims) for the successful life activity. The model of the competent graduate of institution determines the list of key life competences that personality has to be taught during the schooling period. Substantiated the necessity of students with disabilities life-creative, social, family and household, communicative, informational, political and legal, professional labor, multicultural, cultural and recreational and ecological competences, vability and vitality, lifelong learning. Directions of these competences development are given in the model of competent graduate training, which provides the educational rehabilitation space development of the institution in unity of next components: educational system: "School of life-creation", pupils and students designing system, pupils and students self-government activity, functioning of "Health and self-rehabilitation school", social projects work, construction of educational process on the basis of personal-oriented training technologies, realization of purpose-oriented life-creation programs.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17315
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mavrin.pdf407.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.