Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Технологія планування життєдіяльності дитячих колективів у школі життєтворчості

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Левчук, Н. О.
dc.date.accessioned 2018-01-09T09:04:04Z
dc.date.available 2018-01-09T09:04:04Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Левчук, Н. О. Технологія планування життєдіяльності дитячих колективів у школі життєтворчості / Н. О. Левчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 96-102. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17313
dc.description.abstract У статті розглядається проблема організації раціонального планування в умовах сучасних навчальних закладів, що виступає важливим етапом організації виховної роботи. Зазначено, що чітке планування виховної роботи в закладі допомагає передбачити помилки і негативні явища, а отже, і запобігти їхньому виникненню, знайти шляхи вирішення поставлених педагогічних завдань для досягнення мети виховання, окреслити перспективи розвитку навчального закладу. Обґрунтовано актуальність впровадження системи планування у навчально-виховний процес закладів освіти. Проаналізовано різні підходи до процесу планування виховної роботи у навчальному закладі та методичні засади її організації. Описана технологія планування життєдіяльності дитячих колективів, яка впроваджена на засадах педагогіки і психології життєтворчості у Хортицькому центрі. Визначено її основні етапи реалізації, зміст діяльності педагога і вихованців на кожному з них, а також виокремлено основні переваги її впровадження. Зроблено висновок щодо значення технології планування життєдіяльності дитячих колективів для ефективного процесу організації діяльності у виховних групах, що сприяє реалізації учнів у пізнавальній, творчій, дослідницькій діяльності та набутті ними життєвої компетентності. ua
dc.description.abstract В статье рассматривается проблема организации рационального планирования в условиях современных учебных заведений, которое выступает важным этапом организации воспитательной работы. Отмечено, что четкое планирование воспитательной работы в учреждении помогает предсказать ошибки и негативные явления, а следовательно, и предотвратить их возникновение, найти пути решения поставленных педагогических задач для достижения цели воспитания, определить перспективы развития учебного заведения. Обоснована актуальность внедрения системы планирования в учебно-воспитательный процесс учебных заведений. Проанализированы различные подходы к процессу планирования воспитательной работы в учебном заведении и методические основы ее организации. Описана технология планирования жизнедеятельности детских коллективов, которая основывается на принципах педагогики и психологии жизнетворчества в Хортицком центре. Определены ее основные этапы реализации, содержание деятельности педагога и воспитанников на каждом из них, а также выделены основные преимущества ее внедрения. Сделан вывод о значении технологии планирования жизнедеятельности детских коллективов для эффективного процесса организации деятельности в воспитательных группах, что способствует реализации учащихся в познавательной, творческой, исследовательской деятельности и приобретении ими жизненной компетентности. ua
dc.description.abstract The article deals with the problem of the rational planning organization in conditions of modern educational institutions as an important stage in the organization of educational work. It is noted that a clear planning of educational work in the institution helps to predict errors and negative events, therefore prevents their emergence, finds the ways of educational goals attainment and defines the development prospects of the institution. The actuality of system of planning introduction to the educational process is presented. Different approaches to the educational planning process at the institution and methodological basis of its organization are analyzed. The technology of children’s group life-activity planning which is based on the pedagogy and psychology life-design approaches of the Khortitsky center is described. The main stages of its realization and the content of pedagogues’ and pupils’ activity are given, the main advantages of technology are shown. The conclusion about the meaning of life-activity planning for effective process of life organization in child’s educational groups, which promotes the realization in cognitive, creative and research activities and acquisition of life-competence by the pupils. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject планування ua
dc.subject план ua
dc.subject технологія планування ua
dc.subject компетенції ua
dc.subject життєтворчість ua
dc.subject планирование ua
dc.subject технология планирования ua
dc.subject компетенции ua
dc.subject жизнетворчество ua
dc.subject planning ua
dc.subject plan ua
dc.subject planning technology ua
dc.subject competence ua
dc.subject life-design ua
dc.subject.classification 373.1.02 ua
dc.title Технологія планування життєдіяльності дитячих колективів у школі життєтворчості ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account