Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Роль психотехнології як науки про систему психотехнік впливу на людей в теорії і практиці управління загальноосвітнім навчальним закладом

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Ізбаш, С. С.
dc.date.accessioned 2018-01-09T08:23:11Z
dc.date.available 2018-01-09T08:23:11Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ізбаш, С. С. Роль психотехнології як науки про систему психотехнік впливу на людей в теорії і практиці управління загальноосвітнім навчальним закладом / С. С. Ізбаш // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 65-71. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17306
dc.description.abstract У статті автор обґрунтовує історичні аспекти виникнення психотехнології як науки про систему психотехнік управління людьми. Визначаючи сутність поняття психологічної технології як засобу впливу на людей, підкреслюється, що психотехнології реалізуються у спілкуванні і є системою взаємозалежних, внутрішньо мотивованих психотехнік, що опираються на аналіз спілкування й особистісного вдосконалювання. Автор розкриває класифікацію психологічних технологій, яка включає превентивні, оперативні і реабілітаційні психотехніки. Психотехнології також довели свою ефективність при інтенсивній підготовці спеціалістів різних областей діяльності. Особливу зацікавленість у практичному опануванні внутрішніх алгоритмів аналізу та корекції поведінки людей, психологічного впливу, продуктивного мислення, ефективної комунікації та мотивації демонструє сфера управління загальноосвітнім навчальним закладом. Адже керівник прагне пізнати підлеглого, щоб визначити найбільш ефективну тактику впливу. Емоційні стосунки впливають на спрямованість і силу управлінського впливу і, як наслідок, на результативність професійної діяльності. ua
dc.description.abstract В статье автор обосновывает исторические аспекты возникновения психотехнологии как науки о системе психотехник управления людьми. Определяя сущность понятия психологической технологии как средства влияния на людей подчеркивается, что психотехнологии реализуются в общении и представляют собой систему взаимосвязанных, внутренне мотивированных психотехник, которые опираются на анализ общения и личностного совершенствования. Автор раскрывает классификацию психологических технологий, которая включает профилактические, оперативные и реабилитационные психотехники. Психотехнологии также доказали свою эффективность при интенсивной подготовке специалистов различных областей деятельности. Особую заинтересованность в практическом овладении внутренними алгоритмами анализа и коррекции поведения людей, психологического воздействия, продуктивного мышления, эффективной коммуникации и мотивации демонстрирует сфера управления общеобразовательным учебным заведением. Ведь руководитель стремится познать подчиненного, чтобы определить наиболее эффективную тактику воздействия. Эмоциональные отношения влияют на направленность и силу управленческого воздействия и, как следствие, результативность профессиональной деятельности. ua
dc.description.abstract In the article the author proves the historical origin of psychological technologies as a science about the system of psycho-techniques of managing people. Defining the essence of concepts of psychological technologies, as a means of influencing people emphasizes that psychological technologies implemented in communication and represent a system of interconnected internally motivated psycho-techniques, which are based on the analysis of interaction and personal improvement. The author reveals the classification of psychological technologies, which include preventive, operational and rehabilitative psycho-techniques. Рsychological technologies also proven to be effective in intensive preparation of specialists of different areas. Of particular interest in the practical mastering of internal algorithms for analysis and correction of the behavior of people, the psychological impact of productive thinking, effective communication, and motivation demonstrates the sphere of management of the educational institution. Because the head is to discover the subordinate, to determine the most effective influence tactics. Emotional relationships affect the direction and force of administrative action, and, as a consequence, the effectiveness of professional activity. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject психотехнології ua
dc.subject професійне керівництво ua
dc.subject психотехніки ua
dc.subject внутрішній світ ua
dc.subject превентивні психотехніки ua
dc.subject аутогенні психотехніки ua
dc.subject сугестивне програмування ua
dc.subject реабілітаційні психотехніки ua
dc.subject інформаційні психотехніки ua
dc.subject психотехнологии ua
dc.subject профессиональное руководство ua
dc.subject психотехники ua
dc.subject внутренний мир ua
dc.subject превентивные психотехники ua
dc.subject аутогенные психотехники ua
dc.subject суггестивное программирование ua
dc.subject реабилитационные психотехники ua
dc.subject информационные психотехники ua
dc.subject psychological technologies ua
dc.subject professional management ua
dc.subject psycho-techniques ua
dc.subject inner peace ua
dc.subject preventive psycho-techniques ua
dc.subject autogenic psycho-techniques ua
dc.subject suggestion programming ua
dc.subject rehabilitation psycho-techniques ua
dc.subject information psycho-techniques ua
dc.subject.classification 371.113:159.98 ua
dc.title Роль психотехнології як науки про систему психотехнік впливу на людей в теорії і практиці управління загальноосвітнім навчальним закладом ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account