DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17305
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГриб’юк, О. О.-
dc.date.accessioned2018-01-09T08:21:29Z-
dc.date.available2018-01-09T08:21:29Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationГриб’юк, О. О. Впровадження STEM - освіти в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня "варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі" / О. О. Гриб’юк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 18. - С. 44-50.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17305-
dc.description.abstractЗ використанням окремих компонентів комп’ютерно орієнтованого середовища навчання забезпечується концентрація навчальних ресурсів, інтегруючи навчальні курси STEM -робототехніки; забезпечуючи багатогранність індивідуальних траєкторій та результатів формування необхідних міжпредметних та метапредметних компетентностей; доступність та рівність можливостей учнів в навчанні; поліфункціональність взаємодії суб’єктів навчального процесу; орієнтацію змісту, форм та технологій підготовки учнів на інтеграцію освітню, наукову, дослідницьку, виробничу в умовах навчально-виховного процесу. Розглядаються шляхи побудови варіативних моделей навчання предметів природничо-математичних циклу з метою підвищення ефективності навчання учнів.ua
dc.description.abstractС использованием отдельных компонентов компьютерно ориентированной среды обучения обеспечивается концентрация учебных ресурсов, интегрируя учебные курсы STEM - робототехники; обеспечивая многогранность индивидуальных траекторий и результатов формирования необходимых межпредметных и метапредметных компетентностей; доступность и равенство возможностей учащихся в обучении; полифункциональность взаимодействия субъектов учебного процесса; ориентации содержания, форм и технологий подготовки учащихся на интеграцию образовательную, научную, исследовательскую, производственную в условиях учебно-воспитательного процесса. Рассматриваются пути построения вариативных моделей обучения предметов естественно-математических цикла с целью повышения эффективности обучения учащихся.ua
dc.description.abstractWith the use of the individual components of computer-oriented learning environment provided by the concentration of educational resources, training courses integrating STEM–robotics; ensuring that the diversity of individual trajectories and outcomes to develop the necessary interdisciplinary competences and metapragmatic; accessibility and equality of opportunity of students in training; polyfunctionality of interaction of subjects of educational process; orientation of the content, forms and technologies of training students to integrate educational, scientific, research, production and in the conditions of the educational process. Discusses ways to build variable models for learning of subjects of natural-mathematical cycle with the purpose of increase of learning efficiency of students.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectваріативні моделіua
dc.subjectмоделюванняua
dc.subjectкомп’ютерно орієнтоване середовище навчанняua
dc.subjectпроектуванняua
dc.subjectпредмети природничо-математичного циклуua
dc.subjectSTEM-робототехнікаua
dc.subjectвариативные моделиua
dc.subjectмоделированиеua
dc.subjectкомпьютерно ориентированная среда обученияua
dc.subjectпроектированияua
dc.subjectпредметы естественно-математического циклаua
dc.subjectSTEM-робототехникаua
dc.subjectvariable modelsua
dc.subjectmodelingua
dc.subjectcomputer oriented learning environmentua
dc.subjectdesignua
dc.subjectscience and mathua
dc.subjectSTEMua
dc.subjectroboticsua
dc.subject.classification37.016:004ua
dc.titleВпровадження STEM - освіти в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня "варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі"ua
dc.title.alternativeВнедрения stem-образования в рамках опытно-экспериментальной работы всеукраинского уровня "вариативные модели компьютерно ориентированной среды обучения предметов естественно-математического цикла в общеобразовательном учебном заведении"ua
dc.title.alternativeІmplementation of stem education in the framework of experimental work at the national level "variable models of computer-orientedlearning environment of the subjects of natural-mathematical cycle in secondary school"ua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrybiuk.pdf309.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.