DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17278
Title: Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку
Authors: Луценко, Ірина Олексіївна
Keywords: підготовка
майбутні вихователі
комунікативно-мовленнєва діяльність
професійно-мовленнєве спілкування
підготовленість до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку
педагогічні умови
preparation
future nursery school teachers
communicative and speech activities
professional and speech communication
readiness to organize communicative and speech activities of preschool children
pedagogical conditions
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Луценко, І. О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.08 / І. О. Луценко; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 40 с.
Abstract: У дисертації розроблено та науково обґрунтовано концепцію підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку, яка охоплює методологічний, теоретичний і технологічний концепти; теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку (забезпечення міжпредметних зв’язків та інтеграції змісту навчання у професійній підготовці майбутніх вихователів; позитивна мотивація студентів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку; наявність у майбутніх вихователів сформованих комунікативно-мовленнєвих умінь професійно-мовленнєвого спілкування з дітьми; занурення студентів в активну практику організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку); визначено сутність і структуру поняття «підготовленість до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку», розкрито специфіку професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу, теоретично обґрунтовано структуру особистісно-розвивального професійно-мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми як комунікативного чинника комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей, визначено функції, спеціальні принципи організації, класифіковано види професійно-мовленнєвих умінь, уточнено поняття «комунікативно-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку», визначено критерії (когнітивно-методичний, ціннісно-мотиваційний, дитиноцентрованість, професійно-комунікативний, оцінно-рефлексивний) з їх показникам, схарактеризовано рівні (високий, достатній, середній, низький) підготовленості майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку. Розроблено модель і експериментальну методику підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку.
The author developed and scientifically based the concept of preparation of future nursery school teachers to the organization of communicative and speech activities of preschool children, covering methodological, theoretical and technological concepts; theoretically substantiated and experimentally tested pedagogical conditions for the training of teachers to organize communicative and speech activities of preschool children (providing interdisciplinary connections and integration of learning content in the professional training of future teachers; the presence of positive motivation of students to communicative and speech activities of preschool children; providing future teachers with communicative and speech skills in professional communication with children; plunging students into the active practice of communicative and speech activities of preschool children). The concept of readiness to organize communicative and speech activities of preschool children is defined. Specifics of professional activities of nursery school teachers are disclosed. The structure of personality developing professional and speech communication of a teacher with children as a communicative factor in communicative and speech development of children is theoretically substantiated. Functions and special principles of organization are defined. Types of professional and speech skills are classified. The concept of communicative and speech activities of preschool children is clarified. The criteria (cognitive and methodological, value and motivational, childcentrism, professional and communicative, appreciable and reflective) and their parameters are defined. The author determined the levels (high, adequate, average, low) of readiness of future nursery school teachers to organize communicative and speech activities of preschool children. The model and experimental methods for preparation of future nursery school teachers to organize communicative and speech activities of preschool children are worked out.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17278
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології
Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lutsenko_avtoreferat.pdfосновна1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.