DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 31 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16791
Title: Діагностика рівнів педагогічних здібностей та рефлексивності у студентів, майбутніх корекційних педагогів та вчителів загальноосвітніх шкіл
Authors: Ільїна, О. В.
Keywords: діти з порушеннями функцій опорно-рухового апарату
методи обстеження
методика «Педагогічні ситуації»
методика «Визначення рівня рефлексивності»
готовність до професійної діяльності
дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
методы обследования
методика «Педагогические ситуации»
методика «Определение уровня рефлексивности»
готовность к профессиональной деятельности
children with motor disabilities
survey methods
method of "Teaching situation"
method "Determination of reflexivity"
readiness for professional activities
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ільїна, О. В. Діагностика рівнів педагогічних здібностей та рефлексивності у студентів, майбутніх корекційних педагогів та вчителів загальноосвітніх шкіл / О. В. Ільїна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 31. - С. 156-162.
Abstract: У статті проаналізовано результати констатувального експерименту щодо вивчення рівнів педагогічних здібностей та рефлексивності у студентів 2-3 курсів майбутніх корекційних педагогів та реабілітологів та вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл. Автором здійснено аналіз проблеми наявності особливих нахилів та здібностей у студентства, які обрали своїм фахом роботу з дітьми, які мають порушення функцій опорно-рухового апарату. Вказано на те, що у дітей з фізичними вадами розвитку можуть бути немотивовані спалахи гніву та роздратування, обумовлені коморбідними порушеннями, і вчитель, корекційний педагог, реабілітолог мають бути професіоналами високого рівня, аби не поглибити соціально-психологічну проблему «особливого» учня, вміти фахово, коректно та дипломатично залагодити конфлікт. Наголошено, що вибір професії – корекційний педагог та вчитель-реабілітолог передбачає поєднання особистісних та професійних навичок саморегулювання емоцій, поведінки, тощо. Проте, непідготовленість до складних непередбачуваних ситуацій в роботі з дітьми, які мають вади розвитку, призводить до небажаних наслідків: низької продуктивності праці, помилок в роботі, конфліктним ситуаціям. Саме для попередження тенденцій до негативних професійних явищ в майбутній роботі вчителя-реабілітолога та корекційного педагога автором, в рамках дисертаційного дослідження, було проведене діагностичне обстеження студентства для виявлення «слабких сторін». Було визначено, що студенти 2-3 курсів мають, в більшості, середній рівень педагогічних здібностей і, середній рівень рефлексивності. При чому, рівень рефлексивності у студентів, майбутніх корекційних педагогів, виявився вищим ніж у студентів − майбутніх вчителів загальноосвітніх шкіл. Значущі відомості автор статті отримала аналізуючи відповіді в методиці «Педагогічні ситуації». То ж, провівши детальне вивчення результатів обстеження, автором було запропоновано заходи, необхідні для покращення існуючого стану.
В статье проанализирован этап констатирующего эксперимента по изучению уровня педагогических способностей и уровня рефлексивности у студентов 2-3 курсов будущих коррекционных педагогов и реабилитологов и студентов − будущих учителей начальных классов общеобразовательных школ. Автором проанализирована проблема наличия особых склонностей и способностей у студенчества, которые избрали своей профессией работу с детьми, имеющими нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Указано на то, что у детей с физическими недостатками в развитии могут быть немотивированные вспышки гнева и раздражения, обусловленные коморбидными нарушениями и учитель, коррекционный педагог, педагог-реабилитолог должен быть профессионалом высокого уровня, чтобы не углубить психологическую проблему «особого» ученика, уметь корректно, дипломатично уладить конфликт. Отмечено, что выбор профессии − коррекционный педагог, педагог-реабилитолог, предусматривает сочетание личностных и профессиональных навыков саморегуляции эмоций, поведения. Неподготовленность же к сложным непредвиденным ситуациям в работе с детьми с нарушениями в развитии, приводит к нежелательным последствиям: низкой производительности труда, ошибок в работе, конфликтным ситуациям. Для предупреждения негативных тенденций в будущей работе учителя-реабилитолога, коррекционного педагога автором, в рамках диссертационного исследования, было проведено диагностическое обследование студенчества для выявления «слабых сторон». Было определено, что студенты 2-3 курсов имеют, в большинстве, средний уровень педагогических способностей и, средний уровень рефлексивности. Причем, уровень рефлексивности студентов-коррекционных педагогов оказался выше, чем у студентов − будущих учителей общеобразовательных школ. Интересные сведения автор статьи получила анализируя ответы в методике «Педагогические ситуации». В итоге, проведя детальное изучение результатов обследования, автором были предложены мероприятия которые необходимо предпринять для улучшения существующего положения.
The article analyzes the results of the first stage of experiment that investigate the teaching abilities and levels of reflexivity among students of 2-3 courses of future remedial educators and rehabilitators and students - future teachers of elementary school. The author describes the problem of the presence of special personal qualities and abilities of the students who chose their profession work with children with motor disability. It was specified that children with disabilities in development may be unwarranted outbursts of anger and irritation caused by comorbid disorders and teacher, correctional educator, rehabilitation must be high-level professionals in order not to deepen the psychological problem "special" student to be able to correctly diplomatically resolve conflict. Emphasized that the choice of profession – correctional and rehabilitational teacher involves a combination of personal and professional skills of self-regulation of emotions and behavior. Unavailability to complex contingencies in working with children who have disabilities in development, leads to undesirable consequences: low productivity, errors in the work, conflict situations. For prevent negative trends in future work of rehabilitation teacher, remedial teacher author within the dissertation, conducted diagnostic examination to identify students’ weaknesses. It was determined that in the majority students 2-3 courses have the average level of pedagogical skills and the average level of reflexivity. Moreover, the level of reflexivity students in remedial teachers was higher than that of students - future teachers in secondary schools. The author received interesting results by analyzing answers in the method "Teaching the situation." So, following a detailed study of the results of the survey, the author have given advices to be taken in the improving of the existing situation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16791
Appears in Collections:Випуск 31

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ilina.pdf353.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.