Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Формування особистості дитини з порушеннями інтелектуального розвитку в процесі соціалізації

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Татьянчикова, І. В.
dc.date.accessioned 2017-11-22T10:14:48Z
dc.date.available 2017-11-22T10:14:48Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Татьянчикова, І. В. Формування особистості дитини з порушеннями інтелектуального розвитку в процесі соціалізації / І. В. Татьянчикова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 160-165. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16613
dc.description.abstract У статті розглянуто проблему соціалізації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в контексті сучасних соціально-економічних змін в суспільстві. Зазначено, що особливої актуальності в процесі соціалізації набуває формування особистості дитини у закладах освіти. Це передбачає підготовку громадянина, який вихований в традиціях національної та світової культур, нової системи цінностей і потреб сучасного життя, а також спроможного до соціальної адаптації в суспільстві, самостійного свідомого вибору, самоосвіти та самовдосконалення. Обґрунтовано необхідність виваженої послідовної педагогічної роботи у цьому напрямі в спеціальному навчальному закладі. Розкриваються основні етапи розвитку особистості, які умовно співпадають зі стадіями соціалізації. Представлено поступове становлення особистості дитини відповідно до кожної стадії соціалізації. ua
dc.description.abstract В статье рассматривается проблема социализации детей с нарушениями интеллектуального развития в контексте современных социально-экономических изменений в обществе. Определено, что особенно актуальной в процессе социализации становится формирование личности ребенка в учреждениях образования. Это предусматривает подготовку гражданина, воспитанного в традициях национальной и мировой культур, новой системы ценностей и потребностей современной жизни, а также способного к социальной адаптации в обществе, самостоятельного осознанного выбора, самообразования и самосовершенствования. Обоснована необходимость взвешенной последовательной педагогической работы в этом направлении в специальном учебном заведении. Раскрываются основные этапы развития личности, которые условно совпадают со стадиями социализации. Представлено постепенное становление личности ребенка в соответствии с каждой стадией социализации. ua
dc.description.abstract The problem of socialization of children with intellectual disabilities in the context of contemporary socio-economic changes in society. It was determined that especially relevant in the process of socialization becomes the personality formation of the child in educational institutions. This includes the preparation of a citizen, educated in the traditions of national and world culture, a new system of values and needs of modern life, and the ability to social adaptation in society, self-conscious choice, self-education and self-improvement. The necessity of a balanced coherent pedagogical work in this direction in a special school. Reveals the main stages of development of the individual, which conditionally coincide with the stages of socialization. Presented by the gradual formation of the child's personality, in accordance with each stage of socialization. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject соціалізація ua
dc.subject особистість ua
dc.subject діти з порушеннями інтелектуального розвитку ua
dc.subject стадії соціалізації: адаптації, індивідуалізації, інтеграції, ранньої трудової підготовки ua
dc.subject социализация ua
dc.subject личность ua
dc.subject дети с нарушениями интеллектуального развития ua
dc.subject стадии социализации: адаптации, индивидуализации, интеграции, ранней трудовой подготовки ua
dc.subject socialization ua
dc.subject personality ua
dc.subject children with intellectual disabilities ua
dc.subject the stage of socialization: adaptation, individualization, integration, early labor training ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Формування особистості дитини з порушеннями інтелектуального розвитку в процесі соціалізації ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics