DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16574
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПочкун, Ю. О.-
dc.date.accessioned2017-11-21T08:58:18Z-
dc.date.available2017-11-21T08:58:18Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationПочкун, Ю. О. Вивчення досвіду застосування новітніх корекційних освітніх технологій у роботі із аутичними дітьми / Ю. О. Почкун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 78-83.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16574-
dc.description.abstractУ статті проаналізовано наукові дослідження з проблеми корекції психофізичного розвитку дітей з аутичними розладами та описано специфіку застосування новітніх корекційних освітніх технологій в Україні та деяких зарубіжних країнах. Визначено сучасні корекційні технології для дітей аутичного спектру: прикладний аналіз поведінки (ABA), ТЕАССН, холдінг-терапію, метод «Son-Rise», «Розвиток міжособистісних стосунків», метод «Floortime», кінезотерапію, різновиди арт-терапій, анімалотерапію тощо. Доведено, що для розвитку аутичної дитини освіта є надзвичайно важливим фактором реалізації її особистісного потенціалу, засобом виправлення аутистичних порушень, одним із шляхів інтеграції в соціум. Наголошується на необхідності та психологічній значущості освітнього процесу в житті осіб зазначеної нозології. Зазначено, що для дітей з аутизмом має бути застосований особливий підхід з орієнтиром на світові стандарти та розроблені ефективні методи корекції та навчання. Виявлено, що на сьогодні психолого-педагогічна корекція розвитку аутизму не має однозначності й узгодженості щодо технологій та методик, які б допомагали ефективно долати порушення аутичного спектру.ua
dc.description.abstractВ статье проанализированы научные исследования по проблеме коррекции психофизического развития детей с аутичными расстройствами и описано специфику применения новейших коррекционных образовательных технологий в Украине и некоторых зарубежных странах. Определены современные коррекционные технологии для детей аутичного спектра: прикладной анализ поведения (ABA), ТЕАССН, холдинг-терапию, метод «Son-Rise», «Развитие межличностных отношений», метод «Floortime», кинезотерапию, разновидности арт-терапий, анималотерапию тому подобное. Доказано, что для развития аутичного ребенка образование является чрезвычайно важным фактором реализации его личностного потенциала, средством исправления аутистических нарушений, одним из путей интеграции в социум. Подчеркивается необходимость и психологическая значимость образовательного процесса в жизни лиц указанной нозологии. Отмечено, что для детей с аутизмом должен быть применен особый подход с ориентиром на мировые стандарты и разработаны эффективные методы коррекции и обучения. Выявлено, что на сегодня психолого-педагогическая коррекция развития аутизма не имеет однозначности и согласованности относительно технологий и методик, которые бы помогали эффективно преодолевать нарушения аутистического спектра.ua
dc.description.abstractThe article analyzes research on mental and physical correction of children with autistic disorders and describes the specific use of new technologies remedial education in Ukraine and some foreign countries. Being full of modern technology for correcting autism spectrum children, applied behavior analysis (ABA), ТЕАССН, the therapy method «Son-Rise», «Development of interpersonal relationships» method «Floortime» kinesiotherapies, various art therapies animaloterapiyu more. proved that the development of education a child with autism is very important for the realization of personal potential, elimination of autistic disorders, one way of integration into society. psychological necessity and importance of the educational process in the life of this man nosology. Indicated that children with autism should be used with great basic approach to world standards and effective methods of correction and training. Showed that today psycho-pedagogical correction autism has uniqueness and consistency on technologies and methods that help to overcome the abuse of autistic spectrum.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectаутизмua
dc.subjectаутичні дітиua
dc.subjectкорекційні освітні технологіїua
dc.subjectнавчанняua
dc.subjectособливий підхідua
dc.subjectаутичные детиua
dc.subjectкоррекционные образовательные технологииua
dc.subjectобучениеua
dc.subjectособый подходua
dc.subjectautismua
dc.subjectautistic childrenua
dc.subjectcorrective educational technologyua
dc.subjecteducationua
dc.subjectspecial approachua
dc.subject.classification376ua
dc.titleВивчення досвіду застосування новітніх корекційних освітніх технологій у роботі із аутичними дітьмиua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pochkun.pdf458.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.