DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16486
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПилипенко, О. М.-
dc.date.accessioned2017-11-14T11:22:20Z-
dc.date.available2017-11-14T11:22:20Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationПилипенко, О. М. До проблеми дослідження емоційного інтелекту молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку / О. М. Пилипенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 234-239.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16486-
dc.description.abstractУ статті представлено сучасні погляди на проблему емоційного інтелекту у дітей, з порушеннями мовленнєвого розвитку зокрема. Представлено вітчизняні і зарубіжні погляди на структуру, психологічну характеристику емоційного інтелекту. Розкрито такі характеристики емоційного інтелекту як: вміння контролювати почуття, здатність впливати на свої емоції, використовувати їх у самоаналізі і спілкуванні з оточуючими, розпізнавати і визнавати почуття інших, уявляти себе на місці іншої людини, співчувати їй. Автор наголошує на необхідності дослідження заявленої проблеми в аспекті психологічного вивчення дітей молодшого шкільного віку із порушеннями мовленнєвого розвитку. Огляд сучасних психологічних досліджень засвідчує актуальність цієї проблеми і наявність передумов для її вивчення. Висновки вчених засвідчують, що дітям з порушеннями мовленнєвого розвитку властива висока емоційна сенситивність, залежність від оточуючих. Характерними рисами цих дітей є підвищена емоційна тривожність, низька емотивність, затримка у розвитку емоційної сфери. У статті наголошується, що до сьогодні емоційна сфера дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку досліджувалась як складова емоційно-вольової, особистісної психічних сфер, а також в аспекті оволодіння дитиною емоційною лексикою.ua
dc.description.abstractВ статье представлены современные взгляды на проблему эмоционального интеллекта у детей, с нарушениями речевого развития в частности. Представлены отечественные и зарубежные взгляды на структуру, психологическую характеристику эмоционального интеллекта. Раскрыты такие характеристики эмоционального интеллекта: умение контролировать чувства, способность влиять на свои эмоции, использовать их в самоанализе и общении с окружающими, распознавать и признавать чувства других, представлять себя на месте другого человека, сочувствовать ему. Автор подчеркивает необходимость исследования заявленной проблемы в аспекте психологического изучения детей младшего школьного возраста с нарушениями речевого развития. Обзор современных психологических исследований свидетельствует об актуальности этой проблемы и наличии предпосылок для ее изучения. Выводы ученых свидетельствуют, что детям с нарушениями речевого развития присуща высокая эмоциональная сензитивность, зависимость от окружающих. Характерными чертами этих детей является повышенная эмоциональная тревожность, низкая эмотивность, задержка в развитии эмоциональной сферы. В статье отмечается, что до сих пор эмоциональная сфера детей с нарушениями речевого развития исследовалась как составляющая изучения эмоционально-волевой, личностной психических сфер, а также в аспекте овладения ребенком эмоциональной лексикой.ua
dc.description.abstractThe modern views on the problem of emotional intelligence of children with speech disorders are presented in the article. Ukrainian and foreign views on the structure, psychological characteristics of emotional intelligence are described. There such characteristics of emotional intelligence are: the ability to control feelings, the ability to influence their emotions, to use them in selfanalysis and communication with others, to recognize and acknowledge the feelings of others, imagine yourself in the place of another person, empathize with her. The author stresses the need to study the problems stated in terms of a psychological study of primary school children with speech disorders. Review of modern psychological research confirms the relevance of this problem and the case for its study. Conclusions of scientists show that children with speech disorders are highly emotional sensitive, dependence on others. Characteristic features of these children are increased emotional anxiety, low empathy, and delay in the development of emotional sphere. The article notes that until now emotional sphere of children with speech disorders was studied as part of the emotional-volitional, personal mental health and in aspect of child emotional vocabulary forming.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectемоційний інтелектua
dc.subjectмолодший шкільний вікua
dc.subjectпорушення мовленнєвого розвиткуua
dc.subjectэмоциональный интеллектua
dc.subjectмладший школьный возрастua
dc.subjectнарушения речевого развитияua
dc.subjectemotional intelligencеua
dc.subjectprimary school ageua
dc.subjectspeech disordersua
dc.subject.classification376ua
dc.subject.classification159.9ua
dc.titleДо проблеми дослідження емоційного інтелекту молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвиткуua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pylypenko.pdf432.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.