DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16454
Title: Сучасні тенденції розвитку психотерапії емоційних та поведінкових порушень у дітей та підлітків
Authors: Дем'яненко, Б. Т.
Keywords: діти та підлітки
емоційні
поведінкові проблеми
функціональний діагноз
комплексна медико- психологічно-педагогічна корекція
психолого-педагогічна корекція
дети и подростки
эмоциональные
поведенческие проблемы
механизмы психологической защиты
переходная область
функциональный диагноз
комплексная медико- психолого-педагогическая коррекция
children and teenagers
emotional
behavioral problems
functional diagnosis
complex medical-psichological correction
complex medical-psichological correction
medical-psichological correction
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Дем'яненко, Б. Т. Сучасні тенденції розвитку психотерапії емоційних та поведінкових порушень у дітей та підлітків / Б. Т. Дем'яненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 165-170.
Abstract: У статті розглядається, в рамках різних напрямків психотерапії (психодинамічного, когнітивно-поведінкового, екзистенційного-гуманістичного) сучасні тенденції психотерапії психічних порушень у дітей та підлітків. Особлива роль відводиться психодинамічному напрямку, зокрема теорії об’єктних відносин (М. Клайн, Д. Віннікот, Р. Фейнберг, Г. Гантріп). У теорії об’єктних відносин ключове значення приділяється раннім відносинам «мати-дитя», що є основою подальшого особистісного розвитку. В аналізі структури психічної індивідуальності надається важливе значення перехідної області (у розумінні Д.Віннікотта), що грає особливу роль у психологічному розвитку та формуванні психологічних проблем. У цій області, в якості етапів розвитку, особливо виділяється роль наступних утворень: комплексів, внутрішньої системи відносин , і особистісних ресурсів. Детально аналізуються механізми психологічного захисту де проводяться анології між базисними механізмами захисту та первинними об'єктними відносинами і периферичними механізмами захисту та основними механізмами захисту в ортодоксальному психоаналізі. Акцентується увага на особливостях психотерапії психічних порушень у дітей та підлітків та підкреслюється значення інтегрального підходу. Виділяються параметри функціонального діагнозу (психодинамічний, соціодинамічний і екзістенціальнодинамічний) що дозволяє проводити адекватну комплексну медико-психолого-педагогічну корекцію.
В статье рассматривается, в рамках различных направлений психотерапии (психодинамического, когнитивно- поведенческого, экзистенциального-гуманистического) современые тенденции психотерапии психических нарушений у детей и подростков. Особая роль отводится психодинамическому направлению, в частности теории объектных отношений (М.Клайн, Д.Винникот, Р.Фейнберг, Г.Гантрип). В теории объектных отношений, ключевое значение уделяется ранним отношениям «мать-дитя», являющиеся основой дальнейшего личностного развития. В анализе структуры психической индивидуальности придается особое значение переходной области (в понимании Д.Винникотта), играющей важную роль в психологическом развитии и формировании психологических проблем. В этой области, в качестве этапов развития, выделяется роль следующих образований: комплексов, внутренней системы отношений, и личностных ресурсов. Подробно анализируются механизмы психологической защиты где проводятся аналогии между базисными механизмами защиты и первичными объектными отношениями, а так же между периферическими механизмами защиты и основными механизмами защиты в ортодоксальном психоанализе. Акцентируется внимание на особенностях психотерапии психических нарушений у детей и подростков и подчѐркивается значение интегрального подхода. Выделенные параметры функционального диагноза (психодинамический, социодинамический и экзистенциальнодинамический) позволяют проводить адекватную, комплексную медико-психолого-педагогическую коррекцию.
The article focused on the role of different factors, such as psychodynamical, sociodynamycal or existiodynamical, in formation of children’s and teenagers emotional and behavioral problems, from the point of different theories of personalІдy. Much attention was paid to the theory of objective relations, which is focused on key-essential of ―child-mother‖ early relations; the last is recognized as the foundation for personally development. Ід was shown, during the psychological individually structure analysis, that so called ―transition space‖ (following D.Winnicot) pays a key role in psychological development and in formation of psychological deviations. Within this ―transition space‖ role of next constructions are specially underlined as evolutional steps: complexes, systems of internal relations and personal resources. In complexes’ structure were stressed by author. This structural parameters of the functional diagnosis (psichodynamical, sociodynamical and existiantdynamical) allows to provide an adequate, complex medicalpsichological correction.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16454
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demyanenko.pdf357.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.