Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Освітній ландшафт у предметному полі філософії освіти

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Терепищий, С. О.
dc.date.accessioned 2017-10-17T07:52:49Z
dc.date.available 2017-10-17T07:52:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Терепищий, С. О. Освітній ландшафт у предметному полі філософії освіти / С. О. Терепищий // Освітній дискурс = Educational discourse : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во «Гілея», 2017. - Вип. 1. - С. 48-62. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15963
dc.description.abstract Актуальність теми дослідження в тому, що освіта як важливий соціальний інститут завжди перебуває у центрі цивілізації. У зв’язку з глобалізацією у лексикон гуманітарних наук стали проникати такі терміни, як «ландшафт», «простір», «картографія», «довкілля», «рельєф», які набули широкої розповсюдженості незалежно від географії як наукової парадигми. Це привело до того, що у сфері освітніх досліджень з’явився новий термін «освітній ландшафт». Поняття освітніх ландшафтів та динаміку їх змін з різних боків досліджують М. Гіббонс, С. Маргінсон, М. Ван дер Венде, К. Олдс, С. Робертсон, Х. Вайтбред, М. Тезарь та ін. Мета статті полягає у авторській презентації поняття «освітній ландшафт» як способу пізнання й інтерпретації освіти. В статті здійснено аналіз освітнього ландшафту у предметному полі філософії освіти. Описано ознаки, які відрізнять це поняття від інших способів репрезентації освітньої реальності: пластичність, динамічність, антропологічність, вітальність, просторовість, композиційність, семантичність, символічність, темпоральність, ритмічність, полімасштабність, гібридність, контекстуальність, ситуативніcть. Запропоновано загальну парадигму дослідження освітнього ландшафту як соціального явища. Показано три полюси, навколо яких центруються дослідження освітніх ландшафтів: суб’єктивний («індивідуум»), інтерсуб’єктивний («суспільство»), символічний («культура»). Виявлено п’ять основних підходів: індивідуальний, типологічний, метафоричний, конструктивістський та міфологічний. Окреслено перспективи досліджень у галузі типології та методів дослідження освітніх ландшафтів. ua
dc.description.abstract Urgency of the research. The relevance of the research topic derives from the fact that education is an important social institution and is always in the center of civilization. Target setting. It is not a coincidence that due to globalization, such terms as "landscape", "space", "cartography", "environment", "relief" became widespread in the lexicon of humanities, independently from geography as a scientific paradigm. This led to the emergence of a new term "educational landscape" in the field of educational research. Actual scientific researches and issues analysis. The concept of educational landscapes and the dynamics of their changes from different directions are explored by M. Gibbons, S. Marginson, M. van der Vende, K. Olds, S. Robertson, H. Whitebred, M. Tezar and others. The research objective. The purpose of the article is the author's presentation of the concept of "educational landscape" as a way of learning and interpretation of education. The statement of basic materials. The article analyzes the educational landscape in the subject field of the philosophy of education. Characteristics that distinguish this concept from other ways of representing educational reality are described: plasticity, dynamism, anthropology, vitality, spatialily, compositionality, semanticity, symbolism, temporality, rhythmicity, polyscale, hybridity, contextuality, situationalcity. The general paradigm of studying the educational landscape as a social phenomenon is proposed. The three poles are shpown, around which the study of educational landscapes is centered: subjective ("individual"), intersubjective ("society"), symbolic ("culture"). Conclusions. Five basic approaches were identified: individual, typological, metaphorical, constructivist, and mythological. Prospects of research in the field of typology and methods of research of educational landscapes are outlined. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво "Гілея" ua
dc.subject філософія освіти ua
dc.subject освітній ландшафт ua
dc.subject зміни освітніх ландшафтів ua
dc.subject philosophy of education ua
dc.subject educational landscape ua
dc.subject changes at educationallandscapes ua
dc.subject.classification 1:37 ua
dc.title Освітній ландшафт у предметному полі філософії освіти ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics