DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15586
Title: Використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчання вищої математики майбутніх економістів-бакалаврів
Authors: Думанська, Т. В.
Keywords: інформатизація навчального процесу
інформаційно-комунікативні технології
информатизация учебного процесса
информационно-коммуникативные технологии
informatization of educational process
informatively-communicative technologies
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Думанська, Т. В. Використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчання вищої математики майбутніх економістів-бакалаврів / Т. В. Думанська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16. – C. 68-75.
Abstract: Актуальність матеріалу, висвітленого у статті, обумовлена необхідністю пошуку шляхів підвищення рівня сформованості математичних компетентностей, зокрема інформаційно- комп’ютерної, майбутніх бакалаврів економіки під час навчання вищої математики у ВНЗ. У роботі розглянуто теоретичні й методичні аспекти щодо застосування ІКТ для активізації пізнавальної діяльності студентів під час навчання вищої математики. Сучасні ІКТ забезпечують підвищення ефективності навчального процесу. До них можна віднести: можливість використання різноманітної інформації; варіативність завдань; можливість швидкого розв’язування задач економічного змісту за створеною студентом математичною моделлю; можливість реалізації диференційованого навчання; створення умов для самостійного здобування знань студентами на занятті; підвищення якості застосування набутих теоретичних знань з вищої математики на практиці.
Актуальность материала, освещенного в статье, обусловлена необходимостью поиска путей повышения уровня сформированности математических компетентностей, в том числе информационно-компьютерной, будущих бакалавров экономики во время обучения высшей математике в вузе. В работе рассмотрены теоретические и методические аспекты применения ИКТ для активизации познавательной деятельности студентов при обучении высшей математике. Современные ИКТ обеспечивают повышение эффективности учебного процесса. К ним можно отнести: возможность использования разнообразной информации; вариативность задач; возможность быстрого решения задач экономического содержания с созданной студентом математической моделью; возможность реализации дифференциированного обучения; создание условий для самостоятельного получения знаний студентами на занятии; повышение качества применения приобретенных теоретических знаний по высшей математике на практике.
Actuality of the material lighted up in the article is conditioned by the necessity of search of ways of increase of level of formed of mathematical компетентностей of future bachelors of economy during the studies of higher mathematics in higher educational establishments. Theoretical and methodical bases of application of informatively-communicative technologies are in process considered for activation of cognitive activity of students from higher mathematics. Modern ICT enables increased efficiency of the educational process. These include: the use of various media; variability tasks; quick solving economic content created by students of mathematical model; the possibility of implementing differentiated instruction; creating the conditions for acquiring self- knowledge of students in class; improve the quality of the application of the acquired theoretical knowledge of higher mathematics in practice.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15586
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dumanska.pdf279.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.