DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБахмат, Наталія Валеріївна-
dc.date.accessioned2017-08-30T13:09:49Z-
dc.date.available2017-08-30T13:09:49Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationБахмат Н. В. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу : автореферат дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Валеріївна Бахмат ; наук. конс. Л. А. Карташова ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. - 41 с.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15156-
dc.description.abstractУ дисертації розкрито основні напрями та чинники формування інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу: вдосконалення навчального середовища та розроблення відкритого, багатовимірного динамічного реального простору, що забезпечує взаємодію і співпрацю суб’єктів навчально-виховного процесу, розвиток особистісних якостей викладачів та студентів у процесі розв’язання педагогічних задач. Одним із найбільш перспективних засобів створення та поновлення бази навчальних і методичних матеріалів вбачаються хмарні технології (ХТ). Перспективи ХТ дозволили зробити припущення, що на відміну від традиційного, навчально-методичне забезпечення, розроблене в умовах ХТ, є відкритим та динамічним, елементарно змінним і сприйнятливим для широкого загалу педагогів з різним рівнем ІТ-компетентності. Обґрунтовано теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителя початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища ВНЗ: наявність системи взаємопов’язаних ІТ-засобів, програмного інструментарію хмарних сервісів, призначеного для забезпечення відкритості та доступності добору та модифікації засобів управління навчальною діяльністю, організації інтерактивного навчання; діагностування та контролю навчання на всіх етапах з метою можливого його коригування (застосування особистісно-зорієнтованого підходу), зворотного зв’язку; багаторівневого та диференційованих підходів у навчальній діяльності з можливістю неперервного отримання on-line та off-line допомоги; гнучкості організації навчання. Розкрито основні напрями та чинники формування інформаційно-освітнього середовища ВНЗ: логічне залучення інформаційних технологій, зокрема хмарних сервісів. Розроблено модель системи педагогічної підготовки вчителя початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу, що містить блоки: концептуально- змістовий, організаційно-технологічний; діагностико-результативнийua
dc.description.abstractВ диссертации раскрыты основные направления и факторы формирования информационно-образовательной среды высшего учебного заведения: совершенствование учебной среды вуза и разработка открытого, многомерного динамического реального пространства, обеспечивающего взаимодействие и сотрудничество субъектов учебно-воспитательного процесса, развитие личностных качеств преподавателей и студентов в процессе решения педагогических задач. Одним из самых перспективных средств создания и обновления базы учебных и методических материалов представляются облачные технологии (ОТ). Перспективы ОТ позволяют предположить, что в отличие от традиционного, учебно-методическое обеспечение, в условиях ОТ, будет открытым, динамичным и восприимчивым для педагогов с разным уровнем ИТ- компетентности. Обоснованы теоретические и методические основы педагогической подготовки учителя начальной школы (НШ) в условиях информационно-образовательной среды высшего учебного заведения: наличие системы взаимосвязанных ИТ-средств, программного инструментария облачных сервисов, предназначенных для обеспечения открытости и доступности отбора и модификации средств управления учебной деятельностью, организации интерактивного обучения; диагностирования и контроля обучения на всех этапах с целью возможного его корректировки (применение личностно- ориентированного подхода), обратной связи; многоуровневого и дифференцированного подходов в учебной деятельности с возможностью непрерывного получения on-line и off-line помощи; гибкости организации обучения. Раскрыты основные направления и факторы формирования информационно-образовательной среды высшего учебного заведения: логическое привлечение информационных технологий, в частности облачных сервисов, включение их разновидностей во все виды деятельности преподавателя с целью содействия взаимодействия между субъектами учебно- воспитательного процесса, повышение качества образования, увеличение равных образовательных возможностей каждого студента. Разработана модель системы педагогической подготовки учителя начальной школы в условиях информационно-образовательной среды высшего учебного заведения, содержащая блоки: концептуально-смысловой, организационно- технологический; диагностико-результативный. Раскрыты концептуальные основы педагогической подготовки учителя начальной школы в условиях информационно-образовательной среды высшего учебного заведения. Определяющим в разработке модели педагогической подготовки учителя начальной школы в условиях информационно- образовательной среды высшего учебного заведения стало проектирование облачно ориентированной среды педагогической подготовки. Разработанный проект облачно ориентированной среды педагогической подготовки учителей НШ в вузах внедряется в систему педагогической подготовки учителя начальной школы в условиях информационно- образовательной среды высшего учебного заведения и реализуется как непрерывный педагогический процесс. Его формирование предполагает использование комплекса педагогических воздействий и реализуется через алгоритм, описывающий процедуру поэтапного овладения студентами такими видами педагогической деятельности: учебной, воспитательной, организационной, информационной и исследовательской при изучении интегрированного учебно-методического комплекса, выборочной дисциплины «Методика организации профессиональной деятельности учителя в условиях инновационной образовательной среды» и педагогических практик. Качественная педагогическая подготовка будущего конкурентоспособного учителя НШ реализуется, если содержание дисциплин педагогической подготовки в вузе будет сформировано соответственно дидактическими принципами. Автором предложено непрерывную, динамическую открытую организацию педагогической подготовки в условиях информационно- образовательной среды как систему, составляющими которой являются субсистемы, раскрывающие общее, специальное, личностное и дисциплинарное направления. Управление педагогической подготовкой конкурентоспособного учителя НШ в условиях информационно-образовательной среды становится эффективной, если осуществляется в вузах на основании непрерывных исследований мирового рынка труда и образовательных услуг, результатов педагогического мониторинга на всех этапах формирования качеств современного специалиста.ua
dc.description.abstractThe dissertation reveals main trends and factors of information-educational environment of higher education: improvement of the learning environment of institutions and development of open, dynamic multidimensional real space for interaction and cooperation of the subjects of educational process, development of personal qualities of teachers and students while solving educational problems. One of the most perspective tools for creating and updating databases of training and teaching materials are cloud technologies (CT). CT prospects allowed to propose that unlike the traditional, educational software this software will be open and dynamic, elementary variable and susceptible for most teachers with different levels of IT competence. Theoretical and methodological principles of pedagogical training of primary school teachers in terms of information-educational environment of higher education were determined: availability of a system of interconnected IT tools, software tools for cloud services, which are designed for: openness and availability of selection and modification of management training activities tools, organization of interactive teaching; diagnostics and monitoring at all stages of education with a possibility to correct (use of personality-oriented approach) and feedback; tiered and differentiated approach in training activities with the possibility of obtaining continuous on-line and off-line help; flexibility of learning; The basic directions and factors of information-educational environment of higher education were opened: logical information technologies attraction, including cloud services; a model of the system of pedagogical training of primary school teachers in terms of information- educational environment of the institution, which consists of blocks: conceptual- semantic, organizational and technological; diagnostic and effective.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВидавництво "МІЛЕНІУМ" (Київ)ua
dc.subjectпедагогічна підготовкаua
dc.subjectвчительua
dc.subjectстудентua
dc.subjectпочаткова школаua
dc.subjectінформаційні технологіїua
dc.subjectхмарні технологіїua
dc.subjectнавчальне середовищеua
dc.subjectінформаційно-освітнє середовищеua
dc.subjectвищий навчальний закладua
dc.subjectпедагогическая подготовкаua
dc.subjectучительua
dc.subjectстудентua
dc.subjectначальная школаua
dc.subjectинформационные технологииua
dc.subjectоблачные технологииua
dc.subjectучебная средаua
dc.subjectинформационно-образовательная средаua
dc.subjectвысшее учебное заведениеua
dc.subjectteacher trainingua
dc.subjectteacherua
dc.subjectstudentua
dc.subjectelementary schoolua
dc.subjectinformation technologyua
dc.subjectcloud technologyua
dc.subjectlearning environmentua
dc.subjectinformation and educational environmentua
dc.subjecthigher education institutionua
dc.subject.classification378.011.3-051ua
dc.titleТеоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладуua
dc.typeOtherua
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakhmat.pdf3.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.