DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3К1(70) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14224
Title: Організаційно-методичні особливості використання елементів фітбол-аеробіки на заняттях в спеціальних медичних групах зі школярами
Authors: Базилевич, Н. О.
Горбенко, М. І.
Keywords: фітбол-аеробіка
спеціальні медичні групи
діти та підлітки
організаційно-методичні особливості
фитбол-аэробика
специальные медицинские группы
дети и подростки
организационно- методические особенности
fitball aerobics
special medical groups
children and adolescents
organizational and methodical features
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Базилевич Н. О. Організаційно-методичні особливості використання елементів фітбол-аеробіки на заняттях в спеціальних медичних групах зі школярами / Н. О. Базилевич, М. І. Горбенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 3К 1 (70) 16. - С. 288-292
Abstract: В статті розглянуті організаційні особливості формування спеціальних медичних груп в загальноосвітній школі, методичні основи використанні фізичних вправ з дітьми, які мають відхилення у стані здоров’я. В експериментальному дослідженні було запропоновано використання фітбол-аеробіки, як інноваційного засобу фізичного виховання дітей та підлітків. Попередніми дослідженнями доведено оздоровчий та лікувально- профілактичний вплив фітбол-аеробіки на опорно-руховий апарат, дихальну, серцево-судинну і нервову системи організму дітей та підлітків. Розроблено методичні рекомендації щодо виконання вправ на фітболах з дітьми, які мають різні хронічні захворювання та відхилення у стані здоров’я. Експериментальне дослідження проводилось зі школярами молодших та середніх класів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальних медичних груп. На заняттях з фізичної культури було введено комплекси фітбол-аеробіки в підготовчу (для молодших школярів) або в основну частину уроку (для учнів середніх класів) з урахуванням віку, фізичної підготовленості та особливостей захворювання. Доведено позитивний вплив застосування різноманітних комплексів фітбол-аеробіки на дітей молодшого та середнього шкільного віку, віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних груп.
В статье рассмотрены организационные особенности формирования специальных медицинских групп в общеобразовательной школе, методические основы использования физических упражнений с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. В экспериментальном исследовании было предложено использование фитбол-аэробики, как инновационного средства физического воспитания детей и подростков. Предыдущими исследованиями доказано оздоровительное и лечебно-профилактическое воздействие фитбол-аэробики на опорно-двигательный аппарат, дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы организма детей и подростков. Разработаны методические рекомендации по выполнению упражнений на фитболах с детьми, имеющими различные хронические заболевания и отклонения в состоянии здоровья. Экспериментальное исследование проводилось со школьниками младших и средних классов, которые по состоянию здоровья отнесены к специальным медицинским группам. На занятиях по физической культуре вводились комплексы фитбол-аэробики в подготовительную часть урока (для младших школьников) или в основную часть урока (для учащихся средних классов) с учетом возраста, физической подготовленности и особенностей заболевания. Доказано положительное влияние применения различных комплексов фитбол-аэробики на детей младшего и среднего школьного возраста, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской групп.
The article deals with the organizational peculiarities of special medical groups in secondary school, teaching the basics of using physical exercise with children with disabilities in the state of health. In a pilot study, it was suggested the use fitball aerobics, as an innovative means of physical education of children and adolescents. Previous studies proved curative and preventive effects fitball aerobics on the musculoskeletal, respiratory, cardiovascular and nervous system in children and adolescents. Developed guidelines for the implementation of exercises on fitball with children with various chronic diseases and variations in health status. An experimental study was conducted with the school children of junior and middle classes, who for health reasons attributed to the special medical groups. At the lessons of physical culture systems introduced fitball aerobics in the preparatory part of the lesson (for younger students) or to the main part of the lesson (for middle school students) according to age, physical fitness and disease characteristics.Proved the positive impact of the application of various complexes fitball aerobics at the junior and middle school age, state of health related to the special medical groups.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14224
Appears in Collections:Випуск 3К1(70)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bazilevich_Gorbenko.pdf336.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.