DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14132
Title: Старанність як компонент особистісного розвитку студентів
Other Titles: Diligenceas a component of personal development of students
Прилежание как компонент личностного развития студентов
Authors: Сидоренко, Ольга Борисівна
Поліщук, Светлана Петровна
Keywords: Психологія студентів
старанність
студенти
особистісний розвиток
сумлінність
рівні старанності
Psychology of students
diligence
personal development
students
cons
conscientiousness
Психология студентов
diligence levels
прилежание
студенты
личностное развитие
добросовестность
уровни прилежания
Issue Date: Feb-2017
Publisher: BUDAPEST
Citation: Сидоренко О. Б. Старанність як компонент особистісного розвитку студентів / О. Б. Сидоренко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (52), Issue: 113, Budapest. - 2017. - P. 83-87
Abstract: Стаття присвячена дослідженню феномена старанності як компонента особистісного розвитку студентів. Розкрито особистісні чинники розвитку старанності серед яких: сумлінність, відповідальність, ставлення до діяльності, організованість, вольові якості та чинники професійного середовища, самостійна робота студентів, систематичність перевірки та контролю знань, умінь і навичок студентів. Виявлено рівні старанності студентів та окреслені шляхи розвитку старанності в умовах університету.
The article investigates the phenomenon of diligence as a component of personal development of students. Discloses personal factors of diligence among them: conscientiousness, responsibility, attitude to the activity, organization, volitional qualities and factors of professional environment, independent work of students, systematic inspection and control of knowledge, abilities and skills of students. Diligence revealed levels of students and ways of diligence in the university environment.
Статья посвящена исследованию феномена прилежания как компонента личностного развития студентов. Раскрыто личностные факторы развития прилежания среди которых: добросовестность, ответственность, отношение к деятельности, организованность, волевые качества и факторы профессиональной среды, самостоятельная работа студентов, систематичность проверки и контроля знаний, умений и навыков студентов. Выявлено уровни прилежания студентов и намечены пути его развития в условиях университета.
Description: У Законі України «Про вищу освіту» основна увага приділяється розвитку особистісних якостей студентів, що є основою професійної компетентності, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. В зв’язку з цим постає практична необхідність пошуку тих компонентів у структурі особистості, які запускають механізми саморозвитку і самовдосконалення, серед яких вагоме місце займає старанність. Навчання у вищому навчальному закладає сенситивним періодом для розвитку старанності через глибоке знайомство з професією, оволодіння загальною культурою інтелектуальної діяльності, можливість підвищити рівень особистісного розвитку – все це сприяє розвитку старанності. Детермінантами становлення старанності серед інших компонентів є самостійна робота та систематичність відвідування занять, які водночас є і характеристиками старанності.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14132
ISSN: p-ISSN 2308-5258
e-ISSN 2308-1996
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sydorenko_O_article, Polishchuk_S_article.pdf438.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.