DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13958
Title: Основи державної молодіжної політики: компаративний аналіз (Україна і світ)
Authors: Свиридов, К. О.
Keywords: молодь
суспільство
політика
молодежь
общество
политика
youth
society
policy
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Свиридов К. О. Основи державної молодіжної політики: компаративний аналіз (Україна і світ) / К. О. Свиридов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 332-338
Abstract: Аналізуються основні напрями та принципи державної молодіжної політики в розвинених демократичних країнах; сьогоднішній молодіжний рух в Україні став невід'ємною складовою структур самоорганізації суспільства, впливовою і дієвою силою; молодь, структурована та інституалізована у соціумі у молодіжні організації може і повинна взяти на себе головний обов'язок у наповненні змістом єдиної державної концепції з подальшою відповідальністю за її реалізацію.
Анализируются основные направления и принципы государственной молодежной политики в развитых демократических странах; сегодняшнее молодежное движение в Украине стало неотъемлемой составляющей структур самоорганизации общества, влиятельной и действенной силой; молодежь, структурированная и институализированная в социуме в организации может и должна взять на себя главную обязанность в наполнении содержанием единой государственной концепции с последующей ответственностью за ее реализацию.
Key trends and principles of public youth policy in developed democracies were analyzed; today’s youth movement in Ukraine has become a vital part of self-organization of society, influential and effective force; youth, structured and institutionalized in socium in youth organizations can and should take primary obligation in enriching the content of a unified public concept with further responsibility for its implementation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13958
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svyrydov.pdf306.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.