DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 6(76) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13834
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРадченко, Лідія Олексіївна-
dc.date.accessioned2017-05-04T12:53:16Z-
dc.date.available2017-05-04T12:53:16Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationРадченко Л. О. Етапи реалізації олімпійської освіти в діяльності вищих профільних навчальних закладах / Л. О. Радченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 6 (76). - С. 95-98ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13834-
dc.description.abstractАналіз спеціальної літератури дозволяє зазначити, що сьогодні існує значна кількість робіт, присвячених питанням модернізації системи вищої освіти, формам та методам педагогічної діяльності в рамках системи олімпійської освіти [3, 7, 8], в той час, як місце, роль, шляхи впровадження олімпійської освіти в роботу вищих навчальних закладів, як однієї з форм гуманізації молоді, що навчається, залишається актуальним питанням наукових досліджень. Узагальнення думок провідних фахівців свідчить, що використання засобів олімпійської освіти в підготовці фахівців з фізичної культури і спорту сприяє формуванню у них професійних знань, умінь і навичок. Сьогодні необхідним є вдосконалення зазначеного процесу, що сприятиме, з одного боку, якіснішій підготовці фахівців, а з іншого – підготовці осіб, здатних до ідей олімпізму освіти серед різних верств населення [5, 6]. Експертне опитування дозволило виділити послідовні шляхи реалізації олімпійської освіти в профільних навчальних закладах: усвідомлення керівниками ВНЗ соціальної значущості олімпійської освіти: вплив олімпійської освіти на набуття знань та професійних умінь педагогічних працівників ВНЗ; впровадження олімпійської освіти в навчальний процес студентів; вплив олімпійської освіти на формування особистості студента; реалізація творчого потенціалу та ріст педагогічної майстерності студентів.ua
dc.description.abstractАнализ специальной литературы позволяет отметить, что сегодня существует значительное количество научных работ, посвященных вопросам модернизации системы высшего образования, формам и методам педагогической деятельности в рамках системы олимпийского образования, в то время как место, роль, пути внедрения олимпийского образования, как одной из форм гуманизации учащейся молодежи, остается актуальным вопросом научных исследований. Обобщение мнений ведущих экспертов позволяет отметить, что использование средств олимпийского образования в подготовке специалистов по физической культуре и спорту способствует формированию у последних профессиональных знаний, умений и навыков. Однако сегодня необходимым является совершенствование этого процесса, что в свою очередь, способствует, с одной стороны, качественной подготовке специалистов в профильных вопросах, а с другой - подготовке специалистов, способных к внедрению олимпийского образования среди различных слоев населения. Экспертный опрос позволил выделить последовательные пути реализации олимпийского образования в профильных учебных заведениях: осознание руководителями вузов социальной значимости олимпийского образования; влияние олимпийского образования на приобретение знаний и профессиональных умений педагогических работников вузов; внедрение олимпийского образования в учебный процесс; влияние олимпийского образования на формирование личности студента; реализация творческого потенциала и рост педагогического мастерства студентов.ua
dc.description.abstractThe analysis of literature sources allows noting that there are a significant number of scientific papers on the modernization of the higher education system, forms and methods of educational activities within the framework of the Olympic education system today. While the place, role and ways of implementation of Olympic education as a form of humanization of young students, is the actual scientific question. Synthesis of views of experts allows noting that the use of the Olympic education in the preparation of specialists in physical culture and sport contributes to shape their professional knowledge and skills. It is the necessary today to improvement the process, which in turn, promotes, on the one hand, high-quality preparation of specialists in relevant issues, and on the other - preparation of specialists capable of implementation of Olympic education among the various segments of the population. Experts Poll allowed to identify the stages of implementation of Olympic education in universities: awareness of heads of higher educational institutions of social importance of the Olympic education; the impact of the Olympic education on acquisition of knowledge and professional skills of pedagogical university staff; the introduction of Olympic education in the educational process; the impact of the Olympic education for the formation of the individual student; realization of creative potential and growth of pedagogical skills of students.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВидавництво НПУ ім. М. П. Драгомановаua
dc.subjectолімпійська освітаua
dc.subjectвищі навчальні закладиua
dc.subjectвиховання молодіua
dc.subjectолимпийское образованиеua
dc.subjectвысшие учебные заведенияua
dc.subjectвоспитание молодежиua
dc.subjectоlympic educationua
dc.subjecthigher educationua
dc.subjecteducation of youthua
dc.titleЕтапи реалізації олімпійської освіти в діяльності вищих профільних навчальних закладахua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 6(76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radchenko.pdf326.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.