DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13815
Title: Ретрадиціоналізація політичної системи України: теоретичні та практичні аспекти
Authors: Лавриненко, Г. А.
Keywords: трансформація
ретрадиціоналізація
трансформация
ретрадиционализация
transformation
retraditionalization
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лавриненко Г. А. Ретрадиціоналізація політичної системи Ураїни: теоретичні та практичні аспекти / Г. А. Лавриненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 216-221
Abstract: Автором характеризується проблема трансформації політичної системи України та пошуку найбільш оптимальних шляхів її розвитку. На зміну демократичним процесам пропонується впровадження тенденцій ретрадиціоналізації. Серед політичних інститутів вищої державної влади виокремлюється інститут президента України, його значимість, як ключова традиційна ознака процесу ретрадиціоналізації. На основі аналізу зазначених процесів, автором робиться оцінка результатів діяльності політичних інститутів та пропонуються рекомендації щодо подальших дій.
Автором характеризуется проблема трансформации политической системы Украины и поиска наиболее оптимальных путей ее развития. На смену демократическим процессам предлагается внедрение тенденций ретрадиционализации. Среди политических институтов высшей государственной власти выделяется институт президента Украины, его значимость, как ключевой традиционный признак процесса ретрадиционализации. На основе анализа указанных процессов, автором делается оценка результатов деятельности политических институтов и предлагаются рекомендации относительно дальнейших действий.
The author describes the problem of transformation of the political system of Ukraine and the search of the best ways of its development. Introduction of retraditionalization trends is proposed on the place of democratic processes. The institution of the President of Ukraine, its relevance as a key traditional feature of the retraditionalization, is allocated among the political institutions of the highest state power. Based on the analysis of these processes, the author assesses the activity of political institutions and makes recommendations for future action.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13815
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lavrynenko.pdf304.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.