DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2016 рік » №2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13776
Title: Освіта та політика в глобалізованому світі
Authors: Шамрай, Вікторія
Keywords: Світова криза
інтереси
цінності
реал-політик
покликання освіти
мировой кризис
интересы
ценности
реал-политик
призвание образования
world crisis
interests
values
real-politician vocation education
Issue Date: 2016
Publisher: Інститут вищої освіти НАПН України
Citation: Шамрай В. Освіта та політика в глобалізованому світі / Вікторія Шамрай // Філософія освіти. Philosophy of Education : науковий часопис / Інститут вищої освіти НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2016. – № 2 (19). – C. 75-87
Abstract: У статті простежується вплив світової кризи на зміст та спосіб існування сучасної освіти. При цьому йдеться не про відстеження різноманітних ефектів цього впливу, а про новий запит, який висуває глобальний світ до освітньої системи. Інтегративний зміст кризи визначено через «тяжбу» цінностей та інтересів в сучасному соціокультурному просторі, наслідком чого є примат інтересів та деструкція ціннісного чинника. Оприявненням цього стала експансія інтересів у сферу належного та підпорядкування змісту і формату інтересів. З метою виявити вразливість цього заміщення, аналізуються класичні принципи реал-політик. Обгрунтовується теза, що в умовах «знецінення цінностей» у сучасної освіти з’являється нове фундаментальне покликання, яке полягає у відтворенні ціннісної складової буття та забезпеченні ефекту і простору належного в сучасній культурі.
В статье прослеживается влияние мирового кризиса на содержание и способ существования современного образования. При этом речь идет не об отслеживании различных эффектов этого влияния, а о новом запросе, который выдвигает глобальный мир к образовательной системе. Интегративное содержание кризиса определено через «тяжбу» ценностей и интересов в современном социокультурном пространстве, следствием чего является примат интересов и деструкция ценностной составляющей. Выражением этого стала экспансия интересов в сферу должного и подчинения ее им. С целью выявить уязвимость такого замещения обосновывается тезис о том, что в условиях «обесценивания ценностей» у современного образования появляется новое фундаментальное призвание, которое состоит в воспроизведении ценностной составляющей бытия и обеспечении эффекта и пространства должного в современной культуре.
The article shows the influence of the global crisis on the content and mode of existence of contemporary education. This is not about tracking various effects of impact, and a new request that brings the world to the global education system. Integrative content of crisis is defined through the “battle” of values and interests in the contemporary socio-cultural space, resulting the primacy of the interests and the destruction values factor. An expression of this was the expansion of interest in the sphere of the proper. In order to detect this vulnerability replacement analyzed the classic principles of real politics. Substantiates the thesis that in “depreciation values” in modern education there is a new fundamental vocation. It is playing a valuable part of life and ensuring the proper effect and space in contemporary culture.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13776
Appears in Collections:№2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shamrai.pdf748.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.