DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2016 рік » №2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13774
Title: Концепція колективної дії як ціннісне підґрунтя теорії освіти
Authors: Поліщук, Олександр
Поліщук, Олена
Keywords: соціальна група
колектив
колективна дія
взаємодія
цінності
освітній процес
освітнє середовище
социальная группа
коллектив
коллективное действие
взаимодействие
ценности
образовательный процесс
образовательная среда
social group
collective
collective action
interaction
values
educational process
educational environment
Issue Date: 2016
Publisher: Інститут вищої освіти НАПН України
Citation: Поліщук О. Концепція колективної дії як ціннісне підґрунтя теорії освіти / Олександр Поліщук, Олена Поліщук // Філософія освіти. Philosophy of Education : науковий часопис / Інститут вищої освіти НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2016. – № 2 (19). – C. 48-58
Abstract: В статті розглянуто деякі концепції колективної дії. З’ясовано, що колективна дія утворюється внаслідок взаємодії індивідів в межах групи, колективу тощо. Таким соціальним середовищем, у якому починає зароджуватися колективна дія, є освітній процес, який передбачає спрямовану на захист, безпеку та задоволення освітніх потреб безпосередню взаємодію між дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку. Проаналізовано форми роботи: групову і колективну. З’ясовано, що, діючи в групі чи колективі, учасники освітнього процесу об’єднуються навколо спільної мети; колективна дія, яка виникає, стає цінністю у процесі досягнення цієї мети. Тобто вона спонукає колектив, групу діяти в заданому напрямку. Така дія супроводжується взаємодією, завдяки якій постає феноменологія колективна, над- і позаіндивідуальна. Вона ґрунтується на утворенні у свідомості кожного індивідуального суб’єкта спілкування суб’єктивної моделі змісту й процесу взаємодії, яка здається спільною з іншими учасниками (суб’єкт почувається її співавтором) і наявність якої може відображатися у вигляді такого собі спільного образу предмета взаємодії, що виникає в інтерперсональному просторі та заповнює його.
Рассмотрены некоторые концепции коллективного действия. Выяснено, что коллективное действие образуется в результате взаимодействия индивидов в пределах группы, коллектива и других общностей. Такой социальной средой, в которой начинает зарождаться коллективное действие, является образовательный процесс, который предусматривает направленную на защиту, безопасность и удовлетворение образовательных потребностей непосредственное взаимодействие между детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Проанализированы формы работы: групповая и коллективная. Выяснено, что, действуя в группе или коллективе, участники образовательного процесса объединяются вокруг общей цели; коллективное действие, которое возникает, становится ценностью в процессе достижения этой цели. То есть она побуждает коллектив, группу действовать в заданном направлении. Такое действие сопровождается взаимодействием, благодаря которому появляется феноменология коллективная, над- и внеиндивидуальная. Она основывается на образовании в сознании каждого индивидуального субъекта общения субъективной модели содержания и процесса взаимодействия, которое кажется общим с другими участниками (субъект чувствует себя её соавтором) и наличие которой может отображаться в виде такого себе общего образа предмета взаимодействия, которое возникает в интерперсональном пространстве и заполняет его.
Some concepts of collective action have been examined. It is found that collective action is formed as a result of interaction of individuals within the group, collective etc. Such social environment in which collective action appears, is the educational process, which aims to provide protection, safety and educational needs of direct interaction between the preschool children and children of younger school age. The forms of work: group and collective, have been analyzed. It is found that acting in a group or team, the participants of educational process gather around the common goal, collective action, that occurs, becomes the value in the process of achieving this goal. That is, it encourages the collective, group to act in the given direction. This action is accompanied by the interaction, due to which raises the phenomenology of collective, above- and beyond the individual. It is based on the formation in the mind of each individual subject of communication the subjective model of the content and the process of interaction, which seems to be shared with other participants (the subject feels as if its co-author) and the presence of which can be displayed in the form of a general image of the subject of interaction that occurs in interpersonal space and fills it.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13774
Appears in Collections:№2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polishchuk Oleksandr_Polishchuk Olena.pdf657.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.