DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13745
Title: Чесність у політиці: аксіологічний аспект
Authors: Косьмій, О. М.
Keywords: чесність
політичні цінності
політичний процес
честность
политические ценности
политический процесс
honesty
political values
political process
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Косьмій О. М. Чесність у політиці: аксіологічний аспект / О. М. Косьмій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 144-148
Abstract: Розглянуто чесність як політичну цінність, особливості її функціонування на рівні буденної та теоретичної політичної свідомості. З’ясовано роль чесності в основних концепціях взаємодії політики і моралі. Досліджено чесність на рівні політичних процесів та індивідуальному рівні діяльності суб’єктів політики.
Рассмотрена честность как политическая ценность, особенности ее функционирования на уровне обыденного и теоретической политического сознания. Выяснена роль честности в основных концепциях взаимодействия политики и морали. Исследована честность на уровне политических процессов и индивидуальном уровне деятельности субъектов политики.
It is considered honesty as political value, the features of its functioning on the level of everyday and theoretical political consciousness. The author has ascertained honesty on the level of political processes and on individual level of politics subjects’ activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13745
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosmii.pdf291.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.