DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13633
Title: Інформаційні потоки в умовах сучасних суспільно-політичних змін
Authors: Цимбал, І. В.
Keywords: інформаційні потоки
суспільно-політичні зміни
інформаційне суспільство
информационные потоки
общественно-политические изменения
информационное общество
information flows
social and political changes
the information society
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Цимбал І. В. Інформаційні потоки в умовах сучасних суспільно-політичних змін / І. В. Цимбал // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 16. - С. 86-92
Abstract: Осмислюється поняття «інформаційний потік», його зв’язок зі суміжними проблемами державної інформаційної політики в Україні. Серед характерних ознак сучасного інформаційного суспільства розглядаються новітні інформаційно-комунікаційні технології, що значною мірою визначають особливості політичних відносин і процесів. Інформаційні потоки постають як вагомі чинники суспільно-політичних перетворень. Стверджується, що можливості пошуку консенсусу, культури толерантності, співробітництва та залагодження конфліктів – усі ці базові основи сучасного демократичного співжиття будуються на відпрацьованих та динамічних інформаційних потоках.
Проведен анализ понятия «информационный поток», его связи со смежными проблемами государственной информационной политики в Украине. Среди характерных признаков современного информационного общества рассматриваются новейшие информационно-коммуникационные технологии, что в значительной мере определяют особенности политических отношений и процессов. Информационные потоки возникают как весомые факторы общественно-политических преобразований и трансформации политического пространства. Утверждается, что возможности консенсуса, культура толерантности, сотрудничества и разрешения конфликтов – все эти базовые основы современного демократичного общества строятся на отработанных и динамических информационных потоках.
The concept of «information flow», its relationship to adjacent categories of state information policy, information relations, information infrastructure, information development, information security, information and political space and the features of information society in Ukraine are comprehended. Among the characteristic features of the modern information society considered new information and communication technologies, largely determine the characteristics of the political relations and processes. Information flows are seen as important factors of social and political change and transformation of political space. It is alleged that the possibility of finding consensus culture of tolerance, cooperation and resolve conflicts – all these basic fundamentals of democratic coexistence built on waste and dynamic information flows.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13633
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsymbal_Skrypka_Zhovtyn.pdf308.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.