Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Динаміка демократичної рецесії в сучасному світі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Новакова, О. В.
dc.date.accessioned 2017-04-21T08:02:15Z
dc.date.available 2017-04-21T08:02:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Новакова О. В. Динаміка демократичної рецесії в сучасному світі / О. В. Новакова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 16. - С. 10-16 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13610
dc.description.abstract Проаналізовано тенденції демократичного розвитку у ХХІ столітті, його проблемність та суперечливу динаміку. Обґрунтовано кількісні та якісні показники демократичної рецесії, яка виявляється в згортанні та викривленні відповідних перетворень у перехідних країнах, обмеженні демократичних свобод та прав людини, підсиленні авторитарних впливів та внутрішньодержавної й міжнародної конфліктності. Найбільш вагомою причиною гальмування та викривлення демократичних перетворень виступає неорганічний характер цих процесів, невідповідність форми демократії та її сутності. Підкреслено, що сучасні політичні явища та процеси виходять за межі класичних уявлень і наукових підходів, руйнують лінійне уявлення про історію людства. Відповідно зростає важливість нових комплексних досліджень проблем формування, становлення та консолідації політичних режимів, їх модифікації під впливом потужних викликів сучасності. ua
dc.description.abstract Проанализированы тенденции демократического развития в XXI веке, его проблемность и противоречивая динамика. Обоснованы количественные и качественные показатели демократической рецессии, которая проявляется в свертывании и искажении соответствующих преобразований в переходных странах, ограничении демократических свобод и прав человека, усилении авторитарных тенденций, внутригосударственной и международной конфликтности. Наиболее весомой причиной торможения и искажения демократических преобразований выступает неорганический характер этих процессов, несоответствие формы демократии и ее сущности. Подчеркнуто, что современные политические явления и процессы выходят за пределы классических представлений и научных подходов, разрушают линейное представление об эволюции общества. Соответственно растет важность новых комплексных исследований проблем формирования, становления и консолидации политических режимов, их модификации под влиянием мощных вызовов современности. ua
dc.description.abstract Democratic progress trends are analysed in ХХІ century, his problem and contradictory dynamics. The quantitative and quality indexes of democratic recession, that appears in rolling up and curvature of the corresponding converting into transitional countries, limitation of democratic freedoms and human rights, strengthening of authoritarian influences and domestic and international conflict, are reasonable. Inorganic character of these processes, disparity of form of democracy and her essence, comes forward as the most sufficient cause of braking and curvature of democratic transformations. Underline, that the modern political phenomena and processes go out outside classic presentations and scientific approaches, destroy a linear idea about history of humanity. Accordingly importance of new complex researches of problems of forming, becoming and consolidation of the political modes, their modification grows under act of powerful calls of contemporaneity. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject політичний процес ua
dc.subject демократичний розвиток ua
dc.subject демократична рецесія ua
dc.subject политический процесс ua
dc.subject демократическое развитие ua
dc.subject демократическая рецессия ua
dc.subject political process ua
dc.subject democratic development ua
dc.subject democratic recession ua
dc.subject.classification 321:351 ua
dc.title Динаміка демократичної рецесії в сучасному світі ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account