DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1355
Title: Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання
Authors: Стадніченко, Світлана Миколаївна
Keywords: молекулярна фізика
термодинаміка
структурно-логічний аналіз
системний підхід
особистісно орієнтована технологія
профільне навчання
molecular physics
structural-logic analysis
system approach
personality oriented technology
training profile
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Стадніченко, Світлана Миколаївна. Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. М. Стадніченко ; наук. кер. М. І. Садовий ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 с.
Abstract: У дисертації розроблено методику навчання молекулярної фізики в загальноосвітніх навчальних закладах на основі особистісно орієнтованої технології. Зміст та структуру розділу “Молекулярна фізика” досліджено за допомогою методів системного підходу та технології структурно-логічного аналізу навчального матеріалу. Обґрунтовано його побудову на основі логічного упорядкування змісту навколо фундаментальних і наскрізних понять, інтеграції знань профільних предметів та їх системного розгляду. Розкрито дидактичні основи розроблення методики вивчення молекулярної фізики за особистісно орієнтованою технологією в умовах профільного навчання. Визначено методи, прийоми, форми і засоби навчальної діяльності з урахуванням раціонально-логічних та емоційно-ціннісних основ навчально-пізнавальної діяльності учнів. Встановлено, що використання структурно-логічних схем на різних етапах уроку з фізики сприяє більш вищому рівню засвоєнню навчального матеріалу та розвитку якостей особистості. Експериментально доведено ефективність теоретичних і дидактичних засад розробленої методики навчання для формування фізичних знань з молекулярної фізики та надання навчально-пізнавальній діяльності творчого дослідницько-пошукового спрямування в індивідуальному режимі.
In the dissertation was designed methodology of the molecular physics teaching in the general education establishments on the basis of the personality oriented technology. The content and structure of the chapter "Molecular physics" is explored with the help of the systematic approach and technology of the structural-logic analysis methods of an educational material. Its structure is approved on the basis of the logical ordering content around fundamental and throughway conceptions, integration of subjects matter knowledge and their systematic study. Opened didactical development basis of the molecular physics learning in accordance with the personally oriented theory under the profile teaching conditions. Determined methods, ways, form and tools of the educational activity with consideration of the rational, logical, emotional and valuable basis of the learning and cognitive pupils’ activity. It is determined, that use of a structural and logical schemes at various stages of a lesson in Physics assists to master more effective the studying material and develop the personality qualities. Experimentally proved the effectiveness of the theoretical and didactic basis of the developed teaching methodology for formation the knowledge in molecular physics, proving educational and cognitive activity of creative and research investigation in the individual mode direction.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1355
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stadniсhenko.pdf314.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.