DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 18 (28) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13501
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСуходольская-Кулешова, Л. (О.) В.-
dc.date.accessioned2017-04-13T13:42:38Z-
dc.date.available2017-04-13T13:42:38Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationСуходольская-Кулешова Л. (О.) В. Развитие современных дидактических систем университетов и тенденций развития эстетической культуры / Л. (О.) В. Суходольская-Кулешова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 18 (28). - С. 106-111ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13501-
dc.description.abstractУ статті розглядається проблема розвитку сучасних дидактичнких систем університетів на основі пошуку інваріантів розуміння функцій естетичного обгрунетування высщої педагогичної освіти. Визначено,що сучасні дидактичні системи університетів, зберігаючи традиції, повинні бути орієнтовані на подолання діалектичного протиріччя між раціонально-логічнким та ціннісно-естетичним змістом вищої освіти, а також інформаційно зорієнтованою професійною підготовкою кадрів и необхідністю естетико- смислової, ціннісної спрчмованості з метою підвишщння якості підготовки спеціалістів на основі Російського варіанту полікультурної освіти. Естетична культура як система об’єднює раціональні та емоційно- почуттєві компоненти, традиційні та інноваційні механізми її розвитку. На цій основі показані сучасні глобальні тенденції розвитку естетичної культури студентів педагогічних університетівта їх взаємо зв’язок з формуванням ціннісного естетичного ставлення до дійсности у перетинанні естетичних і професійних знань, що сприяє точності інтерпретації культурно-естетичних смислів професійної діяльності спеціаліста.ua
dc.description.abstractВ статье рассмотрен вариант развития современных дидактических систем университетов на основе поиска инвариантов в самом понимании функций эстетического обоснования высшего педагогического образования. Определено, что современные дидактические системы университетов, сохраняя прежние традиции, исходя из новой дидактики, должны быть ориентированы на преодоление диалектического противоречия между рационально-логическим и ценностно-эстетическим содержанием высшего образования, а также информационно ориентированной профессиональной подготовкой кадров и необходимостью эстетико-смысловой, ценностной ее направленности с целью повышения качества подготовки специалистов на основе Российского варианта поликультурного образования. Эстетическая культура представлена как система, объединяющая рациональные и эмоционально-чувственные компоненты, традиционные и инновационные механизмы ее развития и на этой основе показаны современные глобальные, традиционные и инновационно-прогностические тенденции как направления, в которых совершается развитие эстетической культуры студентов педагогических университетов и их взаимосвязь с формированием ценностного эстетического отношения к действительности в креативной точке пересечения траекторий эстетических и профессиональных знаний, что способствует точности интерпретации культурно-эстетических смыслов профессиональной деятельности специалиста.ua
dc.description.abstractThe paper represents a review of a variant of modern didactic university system development. This variant is based on the search of invariants in terms of the roles of the aesthetic rationale for higher pedagogical education. It is certain that abandoning former customs and proceeding from new didactics modern didactic university systems should be targeted at overcoming dialectic challenges between rationally logical as well as valuation and aesthetic content of higher education. Moreover the systems should be aimed at information-oriented professional personnel training and the necessity for aesthetic, sense bearing, axiological of its focus. It is necessary for an increase in quality of specialists training on the basis of the Russian model of multicultural education. The aesthetic culture has been represented as a system that combines rational and emotionally-sensual components, traditional and innovative mechanisms of its development. Therefore, modern global traditional and innovatively-prognostic tendencies have been introduced as a movement. This movement stands for aesthetic cultural development of students of pedagogical universities and their interconnection with forming of valuation and aesthetic attitude to the reality in terms of creativity of aesthetic and professional knowledge. This encourages the accuracy in an interpretation of culturally-aesthetic senses of a specialist’s professional activity.ua
dc.language.isoruua
dc.publisherВидавництво НПУ імені М.П.Драгомановаua
dc.subjectдидактичні системиua
dc.subjectуніверситетua
dc.subjectестетична освітаua
dc.subjectдидактичеcкие системыua
dc.subjectуниверситетua
dc.subjectэстетичеcкое образованиеua
dc.subjectdidactic systemsua
dc.subjectuniversityua
dc.subjectaesthetic educationua
dc.subject.classification378ua
dc.titleРазвитие современных дидактических систем университетов и тенденций развития эстетической культурыua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 18 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sukhodolskaia-Kuleshova.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.