DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 1(68) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13496
Title: Динаміка показників фізичної підготовленості студентів під впливом експериментальної програми з використанням засобів одноборств
Authors: Перета, Валерія
Keywords: фізкультура
військові мистецтва
спорт
физкультура
военные искусства
спорт
physical education
martial arts
sports
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Перета В. Динаміка показників фізичної підготовленості студентів під впливом експериментальної програми з використанням засобів одноборств / В. Перета // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 01 (68) 16. - С. 64-67
Abstract: Здійснюється останніми роками в освітньому процесі система оцінки фізичного стану студентів фізкультури заснувала на регулюючих вимогах, довів ефективність заходу в подальшому удосконаленні фізкультури університетів студентів України. Проте, незважаючи на широкий ряд дослідницьких специфічних універсантів фізкультури сьогодні не знаходяться в результаті класів фізичного стану під впливом спорту. Це звичайно впливає на якість навчання і робить необхідним спеціальне дослідження, що проводить. Загальні характеристики фізичного стану студентів першого року восени на норми контролю комплексу зборів середніх результатів можуть бути визначені, як, будучи на грані оцінки "погано". У експериментальних військових мистецтвах програмного використання містять в собі теоретичні і практичні секції. Сумарна теоретична секція націлена в придбанні компетенції, яка сформувала основу для спонукання студентів до класів і спеціальних вправ до необхідності саморозвитку оздоровчих резервів. Практична секція програми, на додаток до засобів фізкультури генерала, включала військові мистецтва інструментів. Співвідношення інтенсивності порогу фізичної діяльності, середньої величини і піку 2: 3: 1. Знаходять, що при користуванні спеціальною програмою фізкультури розвивали важливі фізичні якості. Справжні зміни фізичного стану студентів в експериментальній групі після виконання програми.
Implemented in recent years in the educational process of physical education students physical fitness evaluation system based on regulatory requirements, proved the effectiveness of the measure in the further improvement of physical education of students universities of Ukraine. However, despite the wide range of research specific physical education university students today are not in the issue of physical fitness classes under the influence of sports. This certainly affects the quality of training and necessitates conducting special research. General characteristics of physical fitness of students of the first year in autumn on average results assembly complex control norms can be defined as being on the verge of evaluation "bad." In experimental program using martial arts encompass theoretical and practical sections. Summary theoretical section is aimed at acquiring expertise, which formed the basis for motivation of students to classes and special exercises to self-development needs of health reserves. The practical section of the program, in addition to general physical training facilities, included tools martial arts. The ratio of intensity of physical activity threshold, average and peak 2:3:1. Found that when using special physical training program developed important physical qualities. An authentic changes of physical fitness of students in the experimental group after the implementation of the program.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13496
Appears in Collections:Випуск 1(68)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pereta.pdf363.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.