DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3(58) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13345
Title: Адаптаційні процеси тхеквондистів під впливом великих фізичних навантажень
Authors: Пашков, І. М.
Keywords: фізичні навантаження
економізація
показник тренованості
физические нагрузки
экономизация
показатель тренированности
exercise
economization
index of heart rate
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Пашков І. М. Адаптаційні процеси тхеквондистів під впливом великих фізичних навантажень / І. М. Пашков // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 3 (58). – C. 93-95
Abstract: Проблеми адаптації спортсменів до фізичних навантажень в умовах спортивної діяльності відносяться до числа найбільш актуальних проблем сучасної системи підготовки спортсменів високої кваліфікації. Стан серцево-судинної системи є одним з найважливіших показників впливу фізичних навантажень на організм спортсмена. Індивідуальні прояви термінових адаптаційних реакцій, які лежать в основі адаптації організму до напружених фізичних навантажень, визначають здатності організму і можливості досягнення найвищих результатів. Ці уявлення і закономірності дають підставу для оцінки ступеня адаптації організму тхеквондистів та оптимізації її динаміки. Мета дослідження – провести аналіз адаптаційних процесів організму тхеквондистів під впливом великих фізичних навантажень. Методи дослідження. Аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; інструментальні методи; педагогічне тестування; методи математичної статистики. Результати дослідження. Показники ЧСС, ЕКГ, артеріального тиску є вихідними даними для дозування фізичних навантажень в спортивній діяльності та зокрема в тхеквондо. Результати обстеження ЕКГ показали, що у 20 % спортсменів спостерігається синусовий, нерегулярний (аритмічний) ритм, нормокардія (ЧСС – 64±4,2 уд/хв.). Ритм синусовий, регулярний, брадікардія, виявлено у 60 % (ЧСС – 52±2,28 уд/хв.). У 20% спостерігалось політропічна єкстрасистолічна, великохвильова мерехтлива аритмія, брадісистолічна форма (ЧСС – 51,5±0,55 уд/хв.). Середні показники артеріального тиску виявлені наступні: систолічного – 121,6±6,15 уд/хв, діастолічного – 74,1±5,65 уд/хв. Ознаки напруги функціонування серцево-судинної системи в положенні відносного м’язового спокою у досліджуваних: у 10 % спостерігались та виявлені ознаки втоми міокарду, 90 % – не спостерігались. Висновки. Електрокардіографічні параметри функціонального стану серця та функціональний стан вегетативної нервової системи тхеквондистів оцінюються на рівні 4 балів по п'ятибальній шкалі, що свідчить про раціональну організацію та методику планування фізичних навантажень, які сприяють підвищенню специфічної стійкості організму, максимальному функціонуванню можливостей організму та нормальним відновлювальним процесам.
Проблемы адаптации спортсменов к физическим нагрузкам в условиях спортивной деятельности относятся к числу наиболее актуальных проблем современной системы подготовки спортсменов высокой квалификации. Состояние сердечно- сосудистой системы является одним из важнейших показателей воздействия физических нагрузок на организм спортсмена. Индивидуальные проявления срочных адаптационных реакций, которые лежат в основе адаптации организма к большим физическим нагрузкам, определяют способность организма и возможности достижения высоких результатов. Эти представления и закономерности дают основание для оценки степени адаптации организма тхэквондистов и оптимизации ее динамики. Цель исследования – провести анализ адаптационных процессов организма тхэквондистов под влиянием больших физических нагрузок. Методы исследования. Анализ научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; инструментальные методы; педагогическое тестирование; методы математической статистики. Результаты исследования. Показатели ЧСС, ЭКГ, АД являются исходными данными для дозирования физических нагрузок в спортивной деятельности и, в частности в тхэквондо. Результаты обследования ЭКГ показали, что у 20 % спортсменов наблюдается синусовый, нерегулярный (аритмичный) ритм, нормокардия (ЧСС – 64±4,2 уд/мин). Ритм синусовый, регулярный, брадикардия, выявлено у 60 % (ЧСС – 52±2,28 уд/мин). У 20 % наблюдалось политропичная екстрасистолическая, большеволновая мерцательная аритмия, брадисистолическая форма (ЧСС – 51,5±0,55 уд/мин.). Средние показатели артериального давления выявлены следующие: систолического – 121,6±6,15 уд/мин, диастолического – 74,1±5,65 уд/мин. Признаки напряжения функционирования сердечно-сосудистой системы в положении относительного мышечного покоя у испытуемых: у 10 % наблюдались и обнаружены признаки усталости миокарда, 90 % – не наблюдалось. Выводы. Электрокардиографические параметры функционального состояния сердца и функциональное состояние вегетативной нервной системы тхэквондистов оцениваются на уровне 4 баллов по пятибалльной шкале, что свидетельствует о рациональной организации и методику планирования физических нагрузок, которые способствуют повышению специфической устойчивости организма, максимальной функционированию возможностей организма и нормальным восстановительным процессам.
Problems of athletes adaptation to physical loading in terms of sports activities are among the most pressing problems of the modern system of training high qualifications athletes. State of the cardiovascular system is one of the most important indices of the influence of physical activity on the athlete of a body. One manifestation urgent adaptive responses that underlie adaptation to intense physical activity to determine the ability of the organism and the possibility of achieving the best results. These ideas and patterns give grounds for the assessment of taekwondo athletes adaptation and optimizing its dynamics. The purpose of research is to analyze the adaptive processes of the organism taekwondo athletes under the influence of intense physical loading. Research methods. The analysis of scientific literature; pedagogical supervision; instrumental methods; pedagogical testing; pedagogical experiment; methods of mathematical statistics. Results. Heart rate, ECG, blood pressure indices are the source data for the dosage of physical activity in sports activities and in particular in taekwondo. The survey ECG showed that 20 % of athletes had sinusal, irregular (arrhythmia) rhythm normocardiya (HR – 64±4,2 beats/min). Sinus rhythm, regular, bradycardia were found in 60 % sportsmen (HR – 52±2,28 beats/min). 20 % of observed sportsmen had polytropic extratrasystolichna, cardiac fibrillation supraventricular transient arrhythmia, bradysystolic form (HR – 51,5±0,55 beats/min.). Mean blood pressure revealed the following: systolic – 121,6±6,15 beats/min, diastolic – 74,1±5,65 beats/min. 10 % sportsmen had signs of tension functioning of the cardiovascular system in position relative sportsmen muscle calm in studied, were observed and 90 % sportsmen observed had signs of fatigue infarction. Conclusions. Electrocardiographic parameters of heart function and functional status of the autonomic nervous system taekwondo athletes are estimated at 4 points on five-point scale, indicating that the rational organization and methods of planning physical activities that promote specific resistance, maximize the functioning of the organism and normal rehabilitation and recovery process.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13345
Appears in Collections:Випуск 3(58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pashkov.pdf298.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.