DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3(58) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13289
Title: Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку, які мають захворювання аутизм в процесі початкового навчання плаванню
Authors: Касіч, Н. П.
Недільська, А. І.
Keywords: аутизм
заняття з плавання
комунікативна функція
аутизм
занятия по плаванию
коммуникативная функция
autism
swimming
communicative function
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Касіч Н. П. Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку, які мають захворювання аутизм в процесі початкового навчання плаванню / Н. П. Касіч, А. І. Недільська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 3 (58) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – C. 54-57
Abstract: За останні роки рівень проявів дитячого аутизму значно виріс в співвідношенні з кількістю дітей з достатнім рівнем здоров’я. Саме на початкових етапах з’являється можливість одночасного застосування принципів всебічного та гармонійного фізичного розвитку, а також принципів гуманізму, що на практиці дозволяє з одного боку забезпечити впровадження значних обсягів загальнорозвиваючих засобів, а з іншого забезпечити реалізацію власних потреб аутичних дітей. У даній статті розглядається необхідність проведення корекції та покращення загальної та дрібної моторики, комунікативної сфери та координаційних здібностей дітей з аутизмом засобами фізичної реабілітації, зокрема плаванням.
За последние годы уровень проявлений детского аутизма значительно вырос в соотношении с количеством детей с достаточным уровнем здоровья. именно на начальных этапах появляется возможность одновременного применения принципов всестороннего и гармоничного физического развития, а также принципов гуманизма, на практике позволяет с одной стороны обеспечить внедрение значительных объемов общеразвивающих средств, а с другой обеспечить реализацию собственных нужд аутичных детей. В данной статье рассматривается необходимость проведения коррекции и улучшения общей и мелкой моторики, коммуникативной сферы и координационных способностей детей с аутизмом средствами физической реабилитации, в том числе плаванием.
For last years, the level of children autism manifestations has been significantly increased in a ratio with a member of children with sufficient health level. The possibility of simultaneous application of principles of overall and harmonious physical development as well as principles of humanism appears on the initial stages. It allows providing an application of significant numbers of common developing measures and personal needs of autistic children realization as well in practice. The paper addresses the problem of correcting and improving overall, fine motor skills, communicative sphere and coordination’s skills of autistic children by means of physical rehabilitation, including swimming.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13289
Appears in Collections:Випуск 3(58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kasich_Nedilska.pdf310.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.