DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4(47) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13239
Title: Контроль спеціальної фізичної підготовленості спортсменів вищої кваліфікації у спортивній аеробіці
Authors: Кокарев, Б. В.
Keywords: кваліфіковані спортсмени
спортивна аеробіка
спеціальна фізична підготовка
тренувальний процес
квалифицированные спортсмены
спортивная аэробика
специальная физическая подготовка
тренировочный процесс
the qualified athletes
the sports aerobics
special physical preparation
training process
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кокарев Б. В. Контроль спеціальної фізичної підготовленості спортсменів вищої кваліфікації у спортивній аеробіці / Б. В. Кокарев // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. - Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 4 (47). - С. 51-54
Abstract: Дане дослідження присвячене обґрунтуванню методик і опису засобів контролю результатів спеціальної фізичної підготовленості спортсменів вищої кваліфікації у спортивній аеробіці, яка є одним із основних чинників успішності тренувального процесу. Визначено показники спеціальної фізичної підготовленості спортсменок, які за структурою та змістом відповідають головним вимогам щодо їх змагальної діяльності. Доповнено загальновідомі засоби контролю параметрів спеціальної фізичної підготовленості та розроблено контрольні вправи для визначення часових характеристик спеціальних якостей спортсменів вищої кваліфікації у спортивній аеробіці.
Данное исследование посвящено обоснованию методик и описанию средств для контроля результатов специальной физической подготовленности квалифицированных спортсменов в спортивной аэробике. Средства для контроля результатов специальной физической подготовленности квалифицированных спортсменов являются одним из основных факторов успешности тренировочного процесса. Определены показатели специальной физической подготовленности спортсменов, которые по структуре и содержанию отвечают главным требованиям, относящихся к их соревновательной деятельности. Дополнены общеизвестные средства для контроля параметров специальной физической подготовленности и разработаны контрольные упражнения для определения временных характеристик специальных качеств квалифицированных спортсменов в спортивной аэробике.
This research is sanctified to the ground of methodologies and description of facilities for control of results of the special physical preparedness of skilled sportsmen in a sport aerobics. Facilities for control of results of the special physical preparedness of skilled sportsmen are one of basic factors of success of training process. The indexes of the special physical preparedness of sportsmen that on a structure and maintenance answer main requirements are certain, related to their competition activity.Well-known facilities are complemented for control of parameters of the special physical preparedness and control exercises are worked out for determination of temporal descriptions of the special qualities of skilled sportsmen in a sport aerobics
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13239
Appears in Collections:Випуск 4(47)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokarev.pdf266.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.