DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 3 (48) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13163
Title: Формування психологічної культури майбутнього фахівця-педагога
Authors: Строяновська, Олена Василівна
Keywords: психологічна культура
складові психологічної культури особистості
психологічна грамотність
психологическая культура
компоненты психологической культуры личности
психологическая грамотность
psychological culture
psychological components of culture personality
psychological literacy
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Строяновська О В. Формування психологічної культури майбутнього фахівця-педагога / О. В. Строяновська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 3 (48). - С. 217-224
Abstract: В цій статті досліджується проблема формування психологічної культури майбутніх фахівців-педагогів: аналізується сутність психологічної культури та основні тенденції її дослідження в галузі психології, вивчаються психологічні особливості культури в цілому (її компоненти, типи, рівні) і, зокрема, як феномену педагогічної діяльності, обгрунтовуються компоненти психологічної культури вчителя, виокремлені автором, серед яких психологічна грамотність, психологічна компетентність, мотиваційно-ціннісний компонент, а також формулюється нове визначення даного поняття, як способу педагогічної діяльності, рівень розвитку якої обумовлюється психологічною грамотністю (наявністю знань з теоретичної та практичної психології різних її галузей), компетентністю (здатністю використовувати наявні психологічні знання, педагогічні здібності та психологічні якості, яка реалізується через комунікативні, педагогічно-організаційні, рефлексивні, регулятивні, саногенні уміння та навички, та сформованою особистісною (мотиваційно-ціннісною) спрямованістю - цінностями, переконаннями, інтересами та потребами, зокрема, прагненням до самоактуалізації, які виступають показником особистісної зрілості та обумовлюють пошукову активність людини; вивчаються умови формування психологічної культури майбутніх учителів. В результаті аналізу теоретичних джерел робиться висновок про те, що становлення психологічної культури майбутнього педагога - складний і довготривалий процес формування комплексної структури через зміни у стосунках з соціумом, ставлення до діяльності, зокрема педагогічної, виховання власної особистості, яка пронизує всі рівні та сторони особистості, зачіпає всі сфери її життя і є необхідною передумовою для ефективного і досконалого виконання професійних обов'язків.
В статье рассматривается проблема формирования психологической культуры будущего профессионала-педагога: анализируется сущность психологической культуры и основные тенденции ее изучения в психологии, изучаются особенности психологической культуры вообще (ее компоненты, виды, уровни) и в частности, как феномен педагогической деятельности, обоснованы компоненты психологической культуры учителя, выделенные автором, среди которых психологическая грамотность, психологическая компетентность, мотивационно-ценностный компонент, а также формулируется новое определение данного понятия, как способа преподавательской деятельности, уровень развития которой определяется психологической грамотностью (наличием знаний теоретической и практической психологии ее различных отраслей), компетентностью (способностью использования существующих психологических знаний, психологических качеств, которые реализуются с помощью коммуникативных, организационно-педагогических, рефлексивных, регуляторных, саногенных умений и навыков и сформированной личностной (мотивационно- ценностной) направленности - ценностями, убеждениями, интересами и потребностями, в частности, стремлением к самоактуализации, которые являются показателем личной зрелости и определяют поисковую активность человека; изучаются условия формирования психологической культуры будущего учителя. Анализ теоретических источников позволил сделать вывод о том, что формирование психологической культуры будущего учителя – это сложный и длительный процесс формирования комплексной структуры вследствие изменения в отношениях с социумом, отношения к педагогической деятельности, воспитания собственной личности, которая пронизывает все уровни и стороны личности, затрагивает все сферы жизни и является необходимым условием для эффективного и совершенного исполнения профессиональных обязанностей.
This article deals with the problem of formation of psychological culture of the future professional educator: examines the psychological essence of culture and the main trends of its study in psychology, explores the psychological features of culture in general (its components, types, levels), and in particular, as a phenomenon of pedagogical activities, grounded components of psychological culture teacher (the psychological literacy, psychological competence, motivation-based component), as well as the new definition of this concept as a way of teaching activities, the level of which is determined by the psychological literacy (having knowledge of the theoretical and practical psychology of its different sectors), competence (the ability to use existing psychological knowledge, teaching ability and psychological quality, which is realized through communication, pedagogicalorganizational, reflexive, regulatory, sanogennì ability and skills and formed a personal (motivational) thrust-values, beliefs, interests and needs, in particular, the desire to self-realization which are the indicator of personal maturity and determine the search activity of the person; studied conditions of formation of psychological culture of future teachers. Analysis of the theoretical sources concluded that the formation of the psychological culture of the future teacher is complicated and long process of forming complex structures due to a change in relations with environment, activities, including education, the self-education of that permeates all levels of the personality, touches all spheres of her life and is a necessary prerequisite for effective and perfect execution of professional duties.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13163
Appears in Collections:Випуск 3 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stroyanovska.pdf326.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.