DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2016 рік » №1 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13154
Title: Круглий стіл «Досягнення та перспективи синергетичних досліджень у вітчизняній гуманітаристиці (назустріч 15-й річниці Українського синергетичного товариства)» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 17 квітня 2016 року)
Keywords: синергетика
трансдисциплінарність
теорія складності
теорія практик
постнекласичне гуманітарне знання
Українське синергетичне товариство
синергетика
трансдисциплинарность
теория сложности
теория практик
постнеклассическое гуманитарное знание
Украинское синергетическое общество
synergetics
transdisciplinarity
complexity theory
practices theory
post-nonclassical humanitarian knowledge
Ukrainian Synergetics Society
Issue Date: 2016
Publisher: Інститут вищої освіти НАПН України
Citation: Круглий стіл «Досягнення та перспективи синергетичних досліджень у вітчизняній гуманітаристиці (назустріч 15-й річниці Українського синергетичного товариства)» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 17 квітня 2016 року) / Ірина Добронравова, Любов Бевзенко, Людмила Горбунова, Лідія Богатая, Ірина Доннікова, Юрій Мєлков, Віталій Надурак, Володимир Ратніков // Філософія освіти. Philosophy of Education : науковий часопис / Інститут вищої освіти НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – № 1 (18). – C. 189-200.
Abstract: В травні 2017 року виповниться 15 років з дати створення Українського синергетичного товариства. Готуючись до свого ювілею, члени цього товариства разом з кафедрою філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка провели засідання круглого столу в межах міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – 2016», що тривала 20-21 квітня в червоному корпусі університету імені Шевченка. Тема цього засідання відповідна: «Досягнення та перспективи синергетичних досліджень у вітчизняній гуманітаристиці». Предметом обговорення були наступні актуальні проблеми: синергетика як трансдисциплінарний науковий проект, інтеграція теорії складності і теорії практик як перспектива розвитку синергетичного проекту в соціо-гуманітарній сфері, постнекласичне гуманітарне знання як рух до антропологічної складності, подолання дегуманізації гуманітарних наук, використання синергетичної методології для дослідження феномену суспільної моралі, методологічні можливості синергетики в дослідженні освітніх практик, зокрема, трансформативного навчання дорослих. Вела це засідання президент Українського синергетичного товариства професор Ірина Добронравова, доктор філософських наук, завідувачка кафедри філософії та методології науки КНУ імені Шевченка. Виклад матеріалів круглого столу ми починаємо з її вступного слова.
В мае 2017 года исполнится 15 лет со дня создания Украинского синергетического общества. Готовясь к своему юбилею, члены этого общества совместно с кафедрой философии и методологии науки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко провели заседание круглого стола в рамках международной научной конференции «Дни науки философского факультета - 2016», которая проходила 20-21 апреля в красном корпусе университета имени Шевченко. Тема этого заседания: «Достижения и перспективы синергетических исследований в отечественной гуманитаристике». Предметом обсуждения были следующие актуальные проблемы: синергетика как трансдисциплинарный научный проект, интеграция теории сложности и теории практик как перспектива развития синергетического проекта в социо-гуманитарной сфере, постнеклассическое гуманитарное знание как движение к антропологической сложности, преодоление дегуманизации гуманитарных наук, использование синергетической методологии для исследования феномена общественной морали, методологические возможности синергетики в исследовании образовательных практик, в частности, трансформативного обучения взрослых. Вела это заседание президент Украинского синергетического общества профессор Ирина Добронравова, доктор философских наук, заведующая кафедрой философии и методологии науки КНУ имени Шевченко.
Ukrainian Synergetics Society would celebrate its 15th anniversary in May, 2017. In preparation for this anniversary, some members of the Society, together with the Department of Philosophy and Methodology of Science Taras Shevchenko National University of Kyiv hold a specific round table during the International Scientific Conference “Days of Science at Faculty of Philosophy - 2016”, which was hold on April 20-21, 2016 at the red building of Kyiv Taras Shevchenko National University. The title of this round table was “Achievements and Prospects of synergetics research in domestic humanities.” The subject of discussion were the following topical issues: Synergetics as a transdisciplinary research project, Integration of complexity theory and theory of practices as the prospect of synergetics project development in social-humanitarian sphere, Post-nonclassical humanities as a movement to an anthropological complexity, Overcoming of dehumanization in human sciences, Using of synergetics methodology for study of public morality phenomenon, Methodological possibilities of synergetics in educational research practices, particularly in transformative adult education. Professor Iryna Dobronravova, President of the Society and Head of Department of Philosophy and Methodology of Science of Taras Shevchenko National University of Kyiv was moderated discussion during this round table.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13154
Appears in Collections:№1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kruglyi stil.pdf3.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.