DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 3 (48) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13122
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШипко, М. В.-
dc.date.accessioned2017-04-03T08:59:44Z-
dc.date.available2017-04-03T08:59:44Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationШипко М. В. Етична свідомість особистості: структура та специфіка функціонування / М. В. Шипко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 3 (48). - С. 48-55ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13122-
dc.description.abstractСтаття присвячена висвітленню результатів аналізу психологічних підходів до розуміння структури та функціонування етичної свідомості особистості. Уточнено поняття моральної та етичної свідомості. Моральна свідомість є формою суспільної свідомості, ґрунтується на соціальному бутті і носить об’єктивний характер. Етична свідомість позначає осягнення моралі особистістю та є формою індивідуальної свідомості. Показано двоїстий характер етичної свідомості: як відображення соціально-культурного буття та як суб’єктивний бік моралі. Визначено структурні елементи етичної свідомості, які охоплюють когнітивну, афективну та поведінкову сфери особистості. Когнітивна складова містить в собі моральні уявлення, знання та їх усвідомлення; афективна втілюється в емоційно-ціннісному ставленні до норм моралі, подій та вчинків; поведінкова – в моральній поведінці та вчинках. Виявлено, що етична свідомість може функціонувати на буденному та теоретичному рівнях. На буденному рівні люди оперують емпірично сприйманими даностями без осягнення сутності явищ суспільного життя. На теоретичному рівні люди переживають, оцінюють події та вчинки з позиції блага. Виділено наступні функції етичної свідомості: аксіологічна, світоглядна, регулятивна, функція цілепокладання. Аксіологічна функція полягає в оцінюванні різних етико-моральних феноменів, виходячи з рефлексивно вироблених критеріїв; світоглядна − в пізнанні етичних відносин між членами спільності; регулятивна – в саморегуляції діяльності; цілепокладання – в прогнозуванні та проектування своєї діяльності та діяльності оточуючих. Встановлено, що розвиток етичної свідомості зумовлений особистістю, яка піддає сумніву моральні норми та уявлення, на основі рефлексії приймає власну моральну систему та оцінює особисті вчинки за категоріями добра і зла.ua
dc.description.abstractВ статье отражены результаты анализа психологических подходов к пониманию структуры и функционирования этического сознания личности. Уточнено понятие морального и этического сознания. Моральное сознание является формой общественного сознания, основано на социальном бытии и носит объективный характер. Этическое сознание означает постижение морали личностью и является формой индивидуального сознания. Показан двойственный характер этического сознания: как отражения социально-культурного бытия и как субъективная сторона морали. Определены структурные элементы этического сознания, которые охватывают когнитивную, аффективную и поведенческую сферы личности. Когнитивная составляющая содержит в себе моральные представления, знания и их осознание; аффективная воплощается в эмоционально-ценностном отношении к нормам морали; поведенческая − в моральном поведении и поступках. Выявлено, что этическое сознание может функционировать на обыденном и теоретическом уровнях. На обыденном уровне люди оперируют эмпирически воспринимаемыми данностями без постижения сущности явлений общественной жизни, а на теоретическом − оценивают события и поступки с позиции блага. Выделены следующие функции этического сознания: аксиологическая, мировоззренческая, регулятивная, целеполагающая. Аксиологическая функция заключается в личностной оценке этико-моральных феноменов; мировоззренческая – в познании этических отношений между членами общности; регулятивная – в саморегуляции деятельности; целеполагающая − в проектировании своей деятельности и деятельности окружающих. Установлено, что развитие этического сознания обусловлено личностью, которая подвергает сомнению моральные нормы и представления, на основе рефлексии принимает собственную нравственную систему и оценивает личные поступки в соответствии с категориями добра и зла.ua
dc.description.abstractThe article is devoted to the consideration of the analysis of psychological approaches to understanding the structure and functioning of a personality’s ethical consciousness. The ratio between the concepts of ethical consciousness and the moral consciousness has been analyzed. The first one is a form of individual consciousness which is caused by individual moral persuasions, means a comprehension of moral by a personality. The second one is a form of social consciousness, based on a social nature of society and is objective. The dual nature of the ethical consciousness has been shown: as a reflection of public social and cultural life and as a subjective side of morality. The structural elements of the ethical consciousness have been defined. These elements encompass cognitive, affective and behavioral spheres. A cognitive component contains moral views, knowledge and its comprehension; affective component is embodied in the emotionally evaluative attitude to morality, events and actions; behavioral − in readiness for moral behavior. The ethical consciousness can function in ordinary and theoretical levels. On the ordinary level people operate empirically perceptible givens without comprehending the essence of the phenomena of social life. On a theoretical level people are going through, evaluate the events and actions from the positions of the good and the evil. This theoretical level is represented in ethical concepts, ways of development of the world, reflects the global moral issues. Such functions as axiological, worldview, regulatory and targeting have been revealed as the main functions of the ethical consciousness. The axiological function consists in assessing the various ethical and moral phenomena according to personally produced criteria; worldview function means the knowledge of ethical relationships between members of the community; regulatory function consists in self-regulation; targeting – in planning ows activities and the activities of others. Development of the ethical consciousness is individual, caused by the personality, who challenges the moral norms and ideas, takes his own moral system based on reflection and evaluates his or her own actions in accordance with the categories of good and evil.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ ім. М. П. Драгомановаua
dc.subjectетична свідомістьua
dc.subjectморальна свідомістьua
dc.subjectетична та моральна рефлексіяua
dc.subjectэтическое сознаниеua
dc.subjectморальное сознаниеua
dc.subjectэтическая и моральная рефлексияua
dc.subjectethical consciousnessua
dc.subjectmoral consciousnessua
dc.subjectethical and moral reflectionua
dc.subject.classification159.923.2:172:316.3ua
dc.titleЕтична свідомість особистості: структура та специфіка функціонуванняua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 3 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shypko.pdf327.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.