DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2006 рік » № 3 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13041
Title: Глобалізація як перехід від традиційних українських політичних цінностей до загальносвітових: міра необхідності для України
Authors: Михальченко, Микола
Дашутін, Григорій
Keywords: глобалізація
свідомість
політика
глобализация
сознание
политика
globalization
consciousness
policy
Issue Date: 2006
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Микола Михальченко Глобалізація як перехід від традиційних українських політичних цінностей до загальносвітових: міра необхідності для України / Михальченко Микола, Дашутін Григорій // Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. – 2006. № 3(5) // Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 93-102
Abstract: У статті розглядаються особливості перебігу перехідних процесів у країнах СНД в контексті глобалізації. Показана утопічна основа ліберального проекту їх розвитку. «Глобалізація» визначається як нова редакція соціал- дарвіністського міфу. На основі порівняння основних тенденцій «глобалізації» з процесами, що відбуваються на території постсоціалістичних держав СНД, показано подібність багатьох явищ, в тому числі і в ідеологічному цинізмі. Неоліберальна міфологія, яка ідеологічно «обслуговує» та виправдовує цей процес, ґрунтується на трьох основних слоганах: Дерегуляція, Приватизація, Лібералізація. Розглянуто аспекти глобалізації, що мають безпосереднє відношення до проблеми соціальної справедливості в політичній, соціальній, етичній та економічній сферах.
В статье рассматриваются особенности переходных процессов в странах СНГ в контексте глобализации. Показана утопическая основа либерального проекта их развития. «Глобализация» определяется как новая редакция социал-дарвинистского мифа. На основе сравнения основных тенденций «глобализации» с процессами, которые происходят на территориях постсоциалистических государств, показано сходство многих явлений, в том числе и в идеологическом цинизме. Неолиберальная мифология, которая идеологически «обслуживает» и оправдывает этот процесс, основывается на трех основных слоганах: Дерегуляция, Приватизация, Либерализация. Рассмотрены аспекты глобализации, имеющие непосредственное отношение к проблеме социальной справедливости в политической, социальной, этической и экономической сферах.
The peculiarities of transitional processes in the former soviet countries are examined in the context of globalization in the given paper. The Utopian base of liberal project of their development is shown. «Globalization» is determined as a new version of social and Darwinian myth. There are many similarities, including ideological cynicism, between the main globalization tendencies and the processes, which take place in post-soviet countries. Neo-liberal mythology, which ‘supplies’ this process ideologically, is based upon three main positions: Deregulation, Privatization and Liberalization. Authors research some aspects of globalization, concerning to the problems of social justice in political, social, ethical and economical spheres.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13041
Appears in Collections:№ 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikhalchenko_Dashutin.pdf135.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.