DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2014 рік » № 1(14) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12957
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗінченко, Віктор-
dc.date.accessioned2017-03-14T12:43:18Z-
dc.date.available2017-03-14T12:43:18Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationВіктор Зінченко Неоліберальна модель глобального розвитку, критична соціальна філософія освіти і світові системні перспективи демократичної інституалізації. Частина друга. Критична теорія, соціально-філософська модель філософії освіти і перспективи демократичної інституалізації систем суспільства / Віктор Зінченко // Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. – 2014. № 1 (14) / Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 127-157ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12957-
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню процесів сучасної світової системи освіти в умовах глобалізації. Розглядаються тенденції освіти та моделі інститутів глобалізованого суспільства сучасності в контексті особливості взаємовідношення освіти і соціуму, людини і держав. Здійснюється дослідження і системний аналіз неоліберальних реформ на рівні суспільства загалом і освіти зокрема. Досліджуються змістовні, структурні і функціональні характеристики концепції «критичної соціальної філософії освіти» в контексті інституційних тенденцій суспільної практики, а також форми і можливості її методологічного застосування. Стверджується, що глобалізація і технологічна революція повинні бути використані для радикальної перебудови та реконструкції освіти для її служіння демократії та прогресивних соціальних змін. Усвідомлення уроків глобального розвитку є необхідним як для теоретичного осмислення сьогоднішніх перспектив світової прогресивної політики загалом та у сфері освіти зокрема, так і для практичних спроб змінити наш світ в інтересах суспільної більшості.ua
dc.description.abstractСтатья посвящена исследованию процессов современной мировой системы образования в условиях глобализации. Рассматриваются тенденции образования и модели институтов глобализирующегося общества современности в контексте особенности взаимоотношения образования и социума, человека и государства, процессов. Осуществляется исследование и системный анализ неолиберальных реформ на уровне общества в целом и образования в частности. Исследуются содержательные, структурные и функциональные характеристики концепции «критической социальной философии образования» в контексте институциональных тенденций общественной жизни, а также формы и возможности ее методологического применения. Утверждается, что глобализация и технологическая революция должны быть использованы для радикальной перестройки и реконструкции образования для его служения демократии и прогрессивных социальных изменений. Осознание уроков глобального развития является необходимым как для теоретического осмысления сегодняшних перспектив мировой прогрессивной политики в целом и в сфере образования в частности, так и для практических попыток изменить наш мир в интересах общественного большинства.ua
dc.description.abstractThe article deals with the processes of the modern world system of education in the context of globalization. Examines trends in educational institutions and models of globalizing society in the context of our particular relationship of education and society, man and the state, and processes. Ongoing research and systems analysis of neoliberal reforms on the level of society in general and education in particular. Examines substantive, structural and functional characteristics of the concept of “critical social philosophy of education” in the context of institutional tendencies of social life, as well as forms and possibilities of its methodological application. Argues that globalization and the technological revolution to be used for a radical restructuring and reconstruction of education for his service to democracy and progressive social change. Awareness lessons of the global development is necessary for a theoretical understanding of today’s global outlook for progressive politics in general and in education in particular, and for the practical attempts to change our world for the public majority.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ ім. М. П. Драгомановаua
dc.subjectглобальний конституціоналізмua
dc.subjectнеолібералізмua
dc.subjectдемократична освітаua
dc.subjectглобальный конституционализмua
dc.subjectнеолиберализмua
dc.subjectдемократическое образованиеua
dc.subjectglobal constitutionalismua
dc.subjectneoliberalismua
dc.subjectdemocracy educationua
dc.subject.classification37.013:116+37.014ua
dc.titleНеоліберальна модель глобального розвитку, критична соціальна філософія освіти і світові системні перспективи демократичної інституалізації.ua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:№ 1(14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zinchenko.pdf791.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.