DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2013 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12945
Title: Фізичне виховання особистості як проблема сучасної філософії освіти
Authors: Баранівський, Василь
Keywords: людина
особистість
молодь
человек
личность
молодежь
people
person
youth
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Василь Баранівський Фізичне виховання особистості як проблема сучасної філософії освіти / Баранівський Василь // Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. – 2013. № 1 (12) // Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013. – C. 352-360
Abstract: У статті привертається увага організаторів освіти, науковців до незадовільного стану фізичного виховання студентської молоді в Україні, який негативно впливає на здоров’я, знижує рівень працездатності, скорочує термін життя. Підкреслюється, що за станом фізичного здоров’я громадян, терміном їх життя Україна є однією із проблемних країн у сучасному світі. В системі освіти проблема здоров’я молоді має вирішуватись шляхом покращення фізичного виховання студентів, підняття рівня їх фізичної культури. Фізичне виховання в системі ВНЗ має будуватись на засадах особистісно орієнтованої, гуманістичної концепції, яка спрямовує освіту на гармонійний розвиток особистості та ґрунтується на баченні людини як істоти біосоціальної та духовної. Однією з проблем сучасної освіти є надмірна «соматизація» фізичного виховання, приниження духовного, культурного аспекту у фізичному вихованні молоді. В статті з позицій соціальної філософії обґрунтовується потреба підвищення ролі культурологічної методології у фізичному вихованні, що дозволить забезпечити єдність тілесного та духовного у вихованні студентської молоді, зміцнити стан її здоров’я.
Статья привлекает внимание организаторов образования, ученых к неудовлетворительному состоянию физического воспитания студенческой молодежи в Украине, которое негативно влияет на здоровье, снижает уровень работоспособности, сокращает срок жизни. Подчеркивается, что по состоянию физического здоровья граждан, срока их жизни Украина является одной из проблемных стран в современном мире. В системе образования проблема здоровья молодежи должна решаться путем улучшения физического воспитания студентов, повышения уровня их физической культуры. Физическое воспитание в системе вузов должно строиться на основе личностно ориентированной, гуманистической концепции, которая направляет образование на гармоничное развитие личности и основывается на видении человека как существа биосоциального и духовного. Одной из проблем современного образования является чрезмерная «соматизация» физического воспитания, минимизация духовного, культурного аспекта в воспитании молодежи. В статье с позиций социальной философии обосновывается необходимость повышения роли культурологической методологии в воспитании, что позволит обеспечить единство телесного и духовного в формировании молодежи, укрепить состояние ее здоровья.
In the article come into the notice of organizers of education, scientists to the unsatisfactory consisting of physical education of student young people of Ukraine, which negatively influences on a health, reduces the level of capacity, abbreviates the term of life. It is underlined that on the state the physical health of citizens, term of their life Ukraine is one of problem countries in the modern world. In the system of education the problem of health of young people must decide by the improvement of physical education of students, increase of level of their physical culture. Physical education in the system of institutes of higher must be built on the basis of personality to the oriented, humanism conception which sends education on harmonious development of personality and based on vision of man as a creature bio-social and spiritual. One of problems of modern education is an excessive «somatization» of physical education, underestimation of spiritual, cultural aspect in education of young people. In the article from positions of social philosophy the necessity of raising of role of culturological methodology is grounded for education, that will allow to provide unity corporal and spiritual in forming of young people, to fix the state of its health.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12945
Appears in Collections:2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baranivskyi.pdf512.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.